• Odbierz prezent
FIV: Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego (2021-03-08 20:12)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Spółki FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 8 marca 2021 r. działając na podstawie §4 Statutu Spółki, a także na podstawie upoważnienia Zarządu przewidzianego Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Na mocy podjętej Uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.200.000,00 zł do kwoty 8.240.183,30 zł, to jest o kwotę 1.040.183,30 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane zostanie poprzez emisję 10.401.833 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cenę emisyjną akcji ustalono na poziomie 1,63 zł za każdą akcję. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje zostaną pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

Zarząd Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 4 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-08 20:12:48Ivan HanamovPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk