• Odbierz prezent
Firmy budownictwa kubaturowego - raport NBP o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce
fot. freepik.com

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2021 r

Umacniający się popyt na mieszkania od połowy 2020 r. oznaczał dla sporej części firm budownictwa kubaturowego wejście w 2021 r. ze znacznym portfelem nowych umów, które przy wzrostach cen mieszkań i rosnącej konkurencji w pozyskaniu wykonawców umożliwiły wynegocjowanie wyższych cen wykonawstwa oraz uwzględnienie wzrostu kosztów i zapewnienie satysfakcjonujących marż. Według danych finansowych raportowanych w sprawozdaniach F01 większe firmy budowlane (PKD 41.20) w I kwartale 2021 r. uzyskały najwyższą rentowność sprzedaży (7,8%) w prezentowanym okresie w ujęciach kwartalnych od 2017 r.

 

W II kwartale 2021 r. podmioty te uzyskały jedne z najwyższych przychodów, które były średnio o 15% wyższe od ich wolumenu odnotowanego w latach 2019-2020. Rekordowe przychody uzyskano przy jednoczesnym pogorszeniu wskaźnika kosztów z działalności operacyjnej (0,96 w II kwartale 2021 r. wobec 0,91 w kwartale poprzednim i 0,94 w analogicznym okresie 2020 r.), co może potwierdzać wzrost cen materiałów budowlanych i cen usług świadczonych przez podwykonawców w większym stopniu niż przewidywano na etapie negocjacji kontraktu. W konsekwencji, pomimo wysokich obrotów, wypracowano niższą wartość uśrednionego wyniku finansowego netto (spadek o 22% wobec kwartału poprzedniego i o 14% w odniesieniu do II kwartału 2020 r.).

 

Wzrost kosztów budowy może utrudniać realizację części kontraktów na ustalonych wcześniej warunkach. W analizowanym okresie struktura kosztów działalności operacyjnej nie odbiegała znacząco od odnotowanej w 2020 r. Pogorszenie relacji przychodów ze sprzedaży do poniesionych kosztów przełożyło się na uzyskanie niższej rentowności w analizowanej grupie większych jednostek budownictwa kubaturowego. W II kwartale 2020 r. uzyskano 5,3% rentowności sprzedaży, 3,9% rentowności kapitału własnego i 1,5% rentowności aktywów wobec wyższych wartości wypracowanych w kwartale poprzednim (ROS 7,8%, ROE 5,2% i ROA 2,0%) i w analogicznym kwartale 2020 r. (ROS 6,7%, ROE 4,8% i ROA 2,0%).

Na korzystniejszym poziomie ukształtowała się kondycja finansowa małych firm budownictwa kubaturowego, w tym uzyskana rentowność i relacja kosztów z działalności operacyjnej w stosunku do przychodów ze sprzedaży. W tej grupie przedsiębiorstw, w analizowanym I półroczu 2021 r. przychody ogółem wzrosły o 18% wobec I półrocza 2020 r. przy jednoczesnym wzroście kosztów ogółem o 16% w skali roku, co wygenerowało o 13% wyższy wynik finansowy netto. Na zbliżonym poziomie utrzymała się struktura kosztów z działalności operacyjnej. Wskaźnik relacji kosztów z działalności operacyjnej do przychodów ze sprzedaży nie przekroczył 0,89, co pozwoliło na uzyskanie w I półroczu 2021 r. 7,9% rentowności sprzedaży wobec 8,2% w I półroczu 2020 r. Rentowność kapitału własnego (5,9 ROE) i aktywów (3,1% ROA) utrzymały się na poziomie zbliżonym do uzyskanego przed rokiem.

 

W grupie większych firm budowlanych drugi kwartał z rzędu odnotowuje się wzrost udziału należności w strukturze aktywów (do 32% w II kwartale 2021 r.) i trzeci kwartał wzrost udziału zobowiązań wobec kontrahentów w strukturze pasywów (do 45% w II kwartale 2021 r.). Może to wskazywać na narastające problemy związane z terminowym ściąganiem należności i regulowaniem swoich zobowiązań. W grupie małych jednostek, mimo również zwiększających się systematycznie obrotów i produkcji w toku, od początku 2020 r. odnotowano znacząco niższy niż w przypadku większych podmiotów udział należności w strukturze aktywów (18% udziału) oraz dwukrotnie mniejszy udział zobowiązań wobec podwykonawców (23% udziału).

 

Zarówno w grupie większych, jak i małych przedsiębiorstw budownictwa kubaturowego utrzymała się zbliżona struktura pasywów. Głównym źródłem finansowania działalności jest kapitał własny, którego udział na koniec czerwca 2021 r. był stabilny i utrzymał się na wysokim poziomie (44% w grupie większych podmiotów i 59% w grupie małych firm), co zabezpiecza pokrycie majątku i zadłużenia kapitałem własnym. Wśród zewnętrznych źródeł finansowania w obu grupach na stałym poziomie utrzymał się udział w strukturze pasywów zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w instytucjach finansowych (10% udziału w grupie większych podmiotów i 11% udziału w grupie małych firm).

Wskaźniki płynności finansowej w obu grupach firm budowlanych pozostały na bezpiecznym poziomie, mimo ich niewielkiego osłabienia w 2021 r. w efekcie wzrostu zobowiązań krótkoterminowych.

Sytuacja firm budownictwa kubaturowego - rynek nieruchomości według NBP - 1

Sytuacja firm budownictwa kubaturowego - rynek nieruchomości według NBP - 2

Sytuacja firm budownictwa kubaturowego - rynek nieruchomości według NBP - 3

Sytuacja firm budownictwa kubaturowego - rynek nieruchomości według NBP - 4

Sytuacja firm budownictwa kubaturowego - rynek nieruchomości według NBP - 5

 

 

***Materiał pochodzi z raportu NBP: "Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2021 r.", którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk.

Pobierz raport


Wiadomości z Narodowego Banku Polskiego

Polski bank centralny z siedzibą główną w Warszawie. NBP jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa. NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk