• Odbierz prezent
FINTECH S.A.: Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej (2021-02-22 12:50)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia: 2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
FINTECH S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Fintech S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka", niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Leszka Szwedo, o następującej treści:

Działając imieniem własnym, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), niniejszym informuję, iż w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży akcji serii D z dnia 20 listopada 2018 r. ze Spółką Szulc-Efekt sp. z o.o., zwiększył się mój udział („Akcjonariusz”) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.

Odstąpienie od umowy sprzedaży akcji z dnia 20 listopada 2018 r. w przedmiocie sprzedaży 4.500.000 (słownie: czterech milionów pięciuset tysięcy) akcji serii D i zwrotne przeniesienie odcinków zbiorowych akcji w dniu 17 lutego 2021 r.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed odstąpieniem od umowy sprzedaży akcji posiadałem 28.472.272 akcje Spółki reprezentujące około 38,98 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz około 38,98 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po odstąpieniu od umowy sprzedaży akcji posiadam 32.972.272 akcje Spółki reprezentujące około 45,14 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz około 45,14 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4. Podmioty zależne od Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:

Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie :

Nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

6. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

7. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Brak jest takich głosów.

8. Łącznej suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przedmiotowe informacje zostały podane w pkt. 2 powyżej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FINTECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FINTECH S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-991Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kaszmiorwa 1/2
(ulica)(numer)
+48 (22) 40 40 517
(telefon)(fax)
kontakt@fintechsa.plwww.fintechsa.pl
(e-mail)(www)
5732777110241243032
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-22Kamil WawruchPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk