Advertisement
  • Odbierz prezent
FHD: Raport miesięczny za marzec 2021 roku (2021-04-14 16:03)

Spis załączników:

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za marzec 2021 r.

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta
W marcu 2021 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta.

Na koniec marca 2021 r. liczba uwolnionych nieruchomości przeznaczonych do zbycia na wolnym rynku wynosiła 5, a ich łączna szacowana wartość rynkowa wynosiła ok. 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych). W marcu 2021 roku Emitent sprzedał 1 nieruchomość za cenę 223.000 zł (dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych).

W dniu 3 marca 2021 r. Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. poinformował, że Zarząd GPW S.A. w Warszawie uchwałą nr 208/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. postanowił:
1) określić dzień 5 marca 2021 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 2.714.500 (dwa miliony siedemset czternaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H, spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 5 marca 2021 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLFHDOM00010”
2) notować akcje, o których mowa w pkt. 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „FHDOM” i oznaczeniem "FHD".
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

W dniu 22 marca 2021 r. Emitent opublikował raport roczny za rok 2020.
W powyższym raporcie Zarząd Emitenta wskazał, iż: „Fundusz Hipoteczny DOM S.A. pozostaje liderem rynku hipoteki odwróconej i rent dożywotnich w Polsce. Zgodnie ze strategią z 2017 roku w kolejnym roku kontynuujemy stopniowe powiększanie portfela umów (nieruchomości), przy jednoczesnym dbaniu o zachowanie równowagi finansowej.
W roku 2020 większościowy akcjonariusz dokonał podwyższenia kapitałów Spółki i na koniec roku nie posiadaliśmy żadnych kredytów, pożyczek i zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. Jednocześnie, w związku z poprawą sytuacji finansowej, dokonaliśmy aktualizacji wartości nieruchomości posiadanych przez Spółkę, która skokowo zwiększyła nasze przychody. Ze względu na okres, jaki obejmowała aktualizacja, zrealizowany przychód z tego tytułu w kwocie 7,8 mln zł został podzielony na 3 mln zł, które zostały przypisane do roku 2020 oraz 4,8 mln zł, które poprawiło przychody lat ubiegłych.
Zgodnie z danymi Ministerstwa Sprawiedliwości, w roku 2020 zawarto w Polsce ponad 13 tys. umów o dożywocie. Z danych Ministerstwa wynika, że w latach 2008-2020 zawarto w Polsce ponad 112 tysięcy tego rodzaju umów. Skala oraz dynamika wzrostu wskazują na stale rosnący potencjał rynku, na którym działa Fundusz Hipoteczny DOM S.A. Naszym nadrzędnym celem w kontekście rynku staje się profesjonalizacja usługi rent dożywotnich, umów o dożywocie i hipoteki odwróconej.
Pomimo pandemii COVID-19 oraz w związku ze spadkiem stóp procentowych w krajach Unii Europejskiej obserwujemy silne sygnały zainteresowania rynkiem nieruchomości. Dodatkowo z rynków zagranicznych nadal napływają informacje o rosnącym zainteresowaniu inwestorów finansowych rynkiem rent dożywotnich i hipoteki odwróconej w całej Unii Europejskiej, w tym oczywiście w Polsce.
Obserwujemy utrzymujący się wzrost cen nieruchomości na rynku wtórnym, który znalazł pozytywne odzwierciedlenie w naszej działalności i wynikach.
W oparciu o ocenę naszego modelu finansowego i operacyjnego oraz obecny stan wtórnego rynku nieruchomości przewidujemy poprawę wyników Funduszu Hipotecznego DOM, zarówno w ujęciu bilansowym, jak i gotówkowym.”
Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w raporcie rocznym za 2020 r.

W dniu 31 marca 2021 r. Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. poinformował, że w dniu 30 marca 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1/2021 w sprawie powołania z dniem 1 kwietnia 2021 r. Pani Małgorzaty Rosińskiej na Wiceprezes Zarządu Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie.
Zgodnie z § 10 Statutu Spółki członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, trwającej pięć lat. Kadencja drugiego członka Zarządu – Prezesa Zarządu – Pana Roberta Majkowskiego upływa z dniem 06 maja 2021 r.

2. Realizacja celów emisji
Emitent zrealizował cele emisyjne, wydatkując na ich realizację wszystkie środki pieniężne pozyskane z emisji akcji serii B. W związku z powyższym w okresie objętym raportem nie wydatkował środków na cele emisyjne.

3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r.
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:
•Raport bieżący nr 5/2021 z dnia 3 marca 2021 r. – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii H
•Raport bieżący nr 6/2021 z dnia 6 marca 2021 r. – Raport miesięczny za luty 2021 roku
•Raport bieżący nr 7/2021 z dnia 22 marca 2021 r. – Raport Roczny za rok 2020
•Raport bieżący nr 8/2021 z dnia 31 marca 2021 r. – Powołanie Wiceprezes Zarządu Spółki

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI.

4. Kalendarz inwestora dotyczący kwietnia 2021 r.
•Do 14 maja 2021 r. - publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2021 r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-04-14 16:03:40Robert MajkowskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk