• Odbierz prezent
FHD: Raport miesięczny za luty 2021 roku (2021-03-06 10:23)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za luty 2021 r.

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta
W lutym 2021 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta.

Na koniec lutego 2021 r. liczba uwolnionych nieruchomości przeznaczonych do zbycia na wolnym rynku wynosiła 3, a ich łączna szacowana wartość rynkowa wynosiła ok. 858.731,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych). W lutym 2021 roku Emitent sprzedał 3 nieruchomości za łączną cenę 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. informował, że Zarząd GPW S.A. w Warszawie uchwałą nr 177/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 2.714.500 (dwa miliony siedemset czternaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

2. Realizacja celów emisji
Emitent zrealizował cele emisyjne, wydatkując na ich realizację wszystkie środki pieniężne pozyskane z emisji akcji serii B. W związku z powyższym w okresie objętym raportem nie wydatkował środków na cele emisyjne.

3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.02.2021 r. do 28.02.2021 r.
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:
•Raport bieżący nr 3/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. – Raport miesięczny za styczeń 2021 roku
•Raport bieżący nr 4/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. – Wprowadzenie akcji serii H spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. do ASO na rynku NewConnect

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI.

4. Kalendarz inwestora dotyczący marca 2021 r.
•22 marca 2021 r. – publikacja raportu rocznego za rok 2020
•Do 14 kwietnia 2021 r. - publikacja raportu miesięcznego za marzec 2021 r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-06 10:23:23Robert MajkowskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk