• Odbierz prezent
FERRUM: Informacja o złożeniu przez FERRUM oferty z najniższą ceną w postępowaniu wykonawczym organizowanym przez GAZ-SYSTEM (2021-04-08 15:27)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-04-08
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Informacja o złożeniu przez FERRUM oferty z najniższą ceną w postępowaniu wykonawczym organizowanym przez GAZ-SYSTEM
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FERRUM S.A. [Spółka, Emitent], informuje, że w dniu 8 kwietnia 2021 r. powziął informację o wynikach otwarcia przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. [GAZ-SYSTEM, Zamawiający] ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy izolowanych rur stalowych dla Gazociągu Gustorzyn – Wronów zamówienie 2 [Postępowanie Wykonawcze], zorganizowanym w ramach umowy ramowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2019.

Oferta złożona przez Spółkę o wartości ok. 38,9 mln EUR netto, tj. ok. 47,8 mln EUR brutto, co stanowi równowartość ok. 178,5 mln zł netto [ok. 219,5 mln zł brutto] według kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert okazała się najniższą w ramach części 1 ww. postępowania z punktu widzenia kryterium oceny ofert [waga kryterium - 100%].

Cena oferty złożonej przez Spółkę stanowi wartość przekraczającą środki Zamawiającego przeznaczone na realizację ww. inwestycji, które wynoszą ok. 183,7 mln zł brutto.

Specyfikacja istotnych warunków ww. zamówienia przewiduje realizację poszczególnych dostaw [z wyłączeniem jednej dostawy w terminie do końca I półrocza 2021 r.] w okresie I kwartału 2022 r.

Warunkiem zawarcia pomiędzy Spółką a Zamawiającym umowy w ramach Postępowania Wykonawczego jest dopełnienie formalności po wyborze oferty zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wniesienie przez Emitenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa powyżej.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z Postępowaniem Wykonawczym Emitent poinformuje w kolejnym raporcie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUMMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Porcelanowa11
(ulica)(numer)
(0 32) 255 58 42(0 32) 255 42 94
(telefon)(fax)
ferrum.com.pl
(e-mail)(www)
634-01-28-794272581760
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-08Krzysztof KasprzyckiPrezes ZarząduKrzysztof Kasprzycki
2021-04-08Wojciech ZeidlerProkurentWojciech Zeidler

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk