• Odbierz prezent
FERRO S.A.: raport finansowy (2021-03-31 17:12)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FERRO S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
32-050Skawina
(kod pocztowy)(miejscowość)
Przemysłowa7
(ulica)(numer)
+48 12 256 21 50+48 12 276 76 07
(telefon)(fax)
www.ferro.pl
(e-mail)(www)
944-20-51-648356375388
(NIP)(REGON)
259400XUHAB4BLDYGH280000289768
(LEI) (KRS)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów315 735,00270 471,2070 560,0062 874,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej23 597,0016 587,605 273,403 856,00
Zysk (strata) brutto72 084,1042 473,0016 109,309 873,30
Zysk (strata) netto66 208,9036 945,9014 796,308 588,50
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej19 621,9011 697,004 385,102 719,10
Przepływy pieniężne netto z działalności i nwestycyjnej45 374,0028 377,3010 140,106 596,60
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-9 503,50-39 446,50-2 123,80-9 169,80
Przepływy pieniężne netto, razem55 492,40627,8012 401,40145,90
Aktywa, razem331 285,60254 914,9071 787,6059 860,30
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania130 304,60111 629,2028 236,2026 213,30
Zobowiązania długoterminowe19 500,4026 482,804 225,606 218,80
Zobowiązania krótkoterminowe110 804,2085 146,4024 010,6019 994,50
Kapitał własny200 981,00143 285,7043 551,4033 647,00
Kapitał zakładowy21 242,7021 242,704 603,204 988,30
Dane finansowe w EUR zostały przeliczone wg następujących zasad:
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według średniego kursu
wymiany stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego za okres od 01
stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. w wysokości 4,4747 PLN/EUR oraz za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. w wysokości
4,3018 PLN/EUR
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2020r. tj. 4,6148 PLN/EUR oraz średniego
kursu NBP na dzień 31 grudnia 2019r. w wysokości 4,2585 PLN/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
FERRO_list_prezesa.xhtmlFERRO_list_prezesa
Jednostkowe_Sprawozdanie_finansowe_Ferro_SA.xhtmlJednostkowe_Sprawozdanie_finansowe_Ferro_SA
Jednostkowe_Sprawozdanie_finansowe_Ferro_SA.xhtml.XAdESJednostkowe_Sprawozdanie_finansowe_Ferro_SA_XADES
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Ferro.xhtmlSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Ferro
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Ferro.xhtml.XAdESSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Ferro_XADES
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdania_finansowego_FERRO_SA.xhtmlOswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdania_finansowego_FERRO_SA
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdania_finansowego_FERRO_SA.xhtml.XAdESOswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdania_finansowego_FERRO_SA_XADES
Oswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_wyboru_firmy_audytorskiej.xhtmlOswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_wyboru_firmy_audytorskiej
Oswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_wyboru_firmy_audytorskiej.xhtml.XAdESOswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_wyboru_firmy_audytorskiej_XADES
Ocena_RN_dotyczaca_SF.xhtmlOcena_RN_dotyczaca_SF
Oswiadczenie_RN_dotyczace_Komitetu_Audytu.xhtmlOswiadczenie_RN_dotyczace_Komitetu_Audytu
Oswiadczenie_RN_dotyczace_wyboru_firmy_audytorskiej.xhtmlOswiadczenie_RN_dotyczace_wyboru_firmy_audytorskiej
FERRO_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtmlFERRO_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent
FERRO_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdESFERRO_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent_XADES

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk