• Odbierz prezent
FERRO S.A.: raport finansowy (2021-03-31 17:07)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2021-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FERRO S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
32-050Skawina
(kod pocztowy)(miejscowość)
Przemysłowa7
(ulica)(numer)
+48 12 256 21 50+48 12 276 76 07
(telefon)(fax)
www.ferro.pl
(e-mail)(www)
944-20-51-648356375388
(NIP)(REGON)
259400XUHAB4BLDYGH280000289768
(LEI) (KRS)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przyc hody netto ze sprzedaży519 090,00451 257,00116 006,00104 900,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej75 774,0060 601,0016 934,0014 087,00
Zysk (strata) brutto76 484,0054 016,0017 092,0012 557,00
Zysk (strata) netto62 080,0040 000,0013 874,009 299,00
Średnia ważona lic zba akc ji (w szt.)21 242 655,0021 242 655,0021 242 655,0021 242 655,00
Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/ EUR)2,921,880,650,44
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR)2,921,880,650,44
Przepł ywy pi eniężne netto z działal nośc i operacyjnej62 765,0054 556,0014 027,0012 682,00
Przepł ywy pi eniężne netto z działal nośc i i nwestyc yjnej-4 382,00-4 407,00-979,00-1 024,00
Przepł ywy pi eniężne netto z działal nośc i finansowej6 933,00-51 921,001 549,00-12 069,00
Przepł ywy pi eniężne netto, razem65 316,00-1 772,0014 597,00-412,00
Aktywa, razem511 090,00411 649,00110 750,0096 665,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania197 876,00161 332,0042 879,0037 885,00
Zobowiązania długoterminowe30 408,0038 712,006 589,009 091,00
Zobowiązania krótkoterminowe167 468,00122 620,0036 289,0028 794,00
Kapitał własny313 214,00250 317,0067 872,0058 781,00
Kapitał zakładowy21 243,0021 243,004 603,004 988,00
Dane finansowe w EUR zostały przeliczone wg następujących zasad:
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według
średniego kursu wymiany stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień każdego miesiąca
okresu obrotowego za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. w wysokości 4,4747 PLN/EUR oraz za okres
od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. w wysokości 4,3018 PLN/EUR
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2020r. tj. 4,6148
PLN/EUR oraz średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2019r. w wysokości 4,2585 PLN/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
FERRO_list_prezesa.xhtmlFERRO_list_prezesa
ferro_2020-12-31.zipferro_2020-12-31
ferro_2020-12-31.zip.XAdESferro_2020-12-31_XADES
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_Sprawozdania_Finansowego_Grupy_FERRO.xhtmlOswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_Sprawozdania_Finansowego_Grupy_FERRO
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_Sprawozdania_Finansowego_Grupy_FERRO.xhtml.XAdESOswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_Sprawozdania_Finansowego_Grupy_FERRO_XADES
Oswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_wyboru_firmy_audytorskiej.xhtmlOswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_wyboru_firmy_audytorskiej
Oswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_wyboru_firmy_audytorskiej.xhtml.XAdESOswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_wyboru_firmy_audytorskiej_XADES
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Ferro.xhtmlSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Ferro
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Ferro.xhtml.XAdESSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Ferro_XADES
Ocena_RN_dotyczaca_SF.xhtmlOcena_RN_dotyczaca_SF
Oswiadczenie_RN_dotyczace_Komitetu_Audytu.xhtmlOswiadczenie_RN_dotyczace_Komitetu_Audytu
Oswiadczenie_RN_dotyczace_wyboru_firmy_audytorskiej.xhtmlOswiadczenie_RN_dotyczace_wyboru_firmy_audytorskiej
FERRO_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtmlFERRO_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent
FERRO_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdESFERRO_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent_XADES

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk