• Odbierz prezent
FAST FINANCE S.A.: raport finansowy (2022-05-24 21:32)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2022
(kwartał) (rok)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2022-05-24
FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FAST FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
50-556Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Borowska283 B
(ulica)(numer)
(71) 797 41 00
1) 361 20 42
(71) 361 20 42
(telefon)(fax)
biuro@fastfinance.plwww.fastfinance.pl
(e-mail)(www)
8992510954933006546
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-314 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-314 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31
Przychody netto ze sprzedazy produktówm towarów i materiałów 1 2821 492276326
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2571-516
Zysk (strata) brutto -7418-164
Zysk (strata) netto -7418-164
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 494-1 138-321-249
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0000
Przepływy pieniężne netto razem -1 494-1 138-321-249
Aktywa razem 2 5527 8165481 677
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 61649 9999 59010 729
Zobowiązania długoterminowe 5 13517 3781 1043 729
Zobowiązania krótkoterminowe 39 48132 6218 4867 000
Kapitał własny -42 064-42 183-9 041-9 052
Kapitał zakładowy 1 0001 000215215
Liczba akcji (w szt.) 1 250 0001 250 0001 250 0001 250 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,060,01-0,010,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,060,01-0,010,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -33,65-33,75-7,23-7,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -33,65-33,75-7,23-7,24
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,000,000,000,00

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresach objętych sprawozdaniem finansowym oraz za okresy porównywalne ustalane są na podstawie kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych przeliczono na euro.
Poszczególne pozycje bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu – kurs średni na dzień 31.03.2021 roku wynosił 4,6603 zł, a kurs średni na dzień 31.03.2022 roku wynosił 4,6525 zł.
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
Kurs średni w okresie 01.01.2021 – 31.03.2021 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosił: 1 EUR = 4,5721 PLN.
Kurs średni w okresie 01.01.2022 – 31.03.2022 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosił: 1 EUR = 4,6472 PLN.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
FF skonsolidowany raport kwartalny 1Q2022 .pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-24Tomasz Mihułkapełnomocnik


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk