• Odbierz prezent
FAST FINANCE S.A.: raport finansowy (2021-12-06 22:39)
fot. freepik.com
TRUEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2021
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2021-12-06
FAST FINANCE S.A. W RESTRUKTURYZACJI
(pełna nazwa emitenta)
FAST FINANCE S.A.Finanse inne (fin.)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
50556
(kod pocztowy)(miejscowość)
BOROWSKA 283B
(ulica)(numer)
71) 361 20 42
(telefon)(fax)
www.fastfinance.pl
(e-mail)(www)
8992510954933006546
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody netto ze sprzedazy produktówm towarów i materiałów4 5734 4031 003991
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 28724328255
Zysk (strata) brutto2 41113052929
Zysk (strata) netto1 86913041029
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-28-909-6-205
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3370-740
Przepływy pieniężne netto razem-365-909-80-205
Aktywa razem4 1148 4478881 866
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania42 44451 3469 16111 343
Zobowiązania długoterminowe13 56917 9032 9293 955
Zobowiązania krótkoterminowe28 87533 4436 2337 388
Kapitał własny-38 330-42 899-8 274-9 477
Kapitał zakładowy1 0001 000216221
Liczba akcji (w szt.)1 250 0001 250 0001 250 0001 250 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)1,500,100,330,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)1,500,100,330,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)-30,66-34,32-6,62-7,58
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)-30,66-34,32-6,62-7,58
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,000,000,000,00

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresach objętych sprawozdaniem finansowym oraz za okresy porównywalne ustalane są na podstawie kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych przeliczono na euro.

Poszczególne pozycje bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla Euro obowiązujących na ostatni dzień okresu – kurs średni na dzień 30.09.2021 roku wynosił 4,6329; na dzień 30.09.2020 roku wynosił 4,5268 PLN, kurs średni na dzień 31.12.2020 roku wynosił 4,6148 PLN.

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla Euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Kurs średni w okresie 01.01.2021 – 30.09.2021 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosił: 1 EUR = 4,5585 PLN.

Kurs średni w okresie 01.01.2020 – 30.09.2020 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosił: 1 EUR = 4,4420 PLN.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 32z dnia2021-12-06o treści:

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"], w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym RB nr 26/2021 z dnia 15.10.2021 r., iż skonsolidowany raport kwartalny Emitenta za III kwartał 2021 r. poddany zostanie przeglądowi przez firmę audytorską , informuje że otrzymał w dniu 6.12.2021 r. raport z przeglądu kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego Spółki za III kwartał 2021 r. oraz raport z przeglądu kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za III kwartał 2021 r.

Tym samym dokonanuje się korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku Spółki. Korekty te związane są z wyżej wspomnianą zapowiedzią Emitenta w uzgodnieniu z audytorem, poddania badaniu w/w sprawozdania.

Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku polega na uzupełnieniu o raport z przeglądu kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego oraz raport z przeglądu kwartalnego skróconego skonsolidowanego, które Spółka otrzymała w dniu 6.12.2021 r.

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2021 roku, przekazanym przez Spółkę w dniu 29 listopada 2021 r. nie uległy zmianie.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. skorygowany w opisany powyżej sposób Emitent opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego.

Raport jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. [Dz.U. z 2018 r. poz. 757], a także art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.].
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
FF skonsolidowany raport kwartalny 3Q2021 29.11.2021 - v.5_sign.pdfskonsolidowany raport kwartalmy
Raport z przeglÑdu SF 30.09.2021 Fast Finance SA.sig.pdfraport z przeglądu
Raport z przeglÑdu SSF 30.09.2021 Fast Finance SA.sig.pdfraport z przeglądu skonsolidowany

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-06Tomasz MihułkaPełnomocnik


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk