• Odbierz prezent
FAST FINANCE S.A.: raport finansowy (2021-10-15 23:37)
fot. freepik.com
TRUEskorygowanyx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2021-10-15
FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
(pełna nazwa emitenta)
FAST FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
50-556Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Borowska283B
(ulica)(numer)
(71) 361 20 42(71) 361 20 42
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8992510954933006546
(NIP)(REGON)
POL-TAX 3 sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
Przychody netto ze sprzedazy produktówm towarów i materiałów 2 7532 864605645
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 40420030945
Zysk (strata) brutto 1 40412530928
Zysk (strata) netto 86212519028
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7-3 0761-693
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5900-1300
Przepływy pieniężne netto razem -583-3 076-128-693
Aktywa razem 8 0679 0421 7842 025
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 48651 94510 94611 631
Zobowiązania długoterminowe 17 00117 9033 7614 009
Zobowiązania krótkoterminowe 32 48534 0427 1867 623
Kapitał własny -41 420-42 904-9 162-9 607
Kapitał zakładowy 1 0001 000221224
Liczba akcji (w szt.) 1 250 00025 000 0001 250 00025 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,690,010,150,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,690,010,150,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -33,14-1,72-7,33-0,38
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -33,14-1,72-7,33-0,38
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,000,000,000,00

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresach objętych sprawozdaniem finansowym oraz za okresy porównywalne ustalane są na podstawie kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. Podstawowe pozycje bilansu,rachunku zysków istrat orazrachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych przeliczono na euro. Poszczególne pozycje bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu – kurs średni na dzień 30.06.2021 roku wynosił 4,5208; na dzień 30.06.2020 roku wynosił 4,4660 PLN, kurs średni na dzień 31.12.2020 roku wynosił 4,6148 PLN. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. Kurs średni w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosił: 1 EUR = 4,5472 PLN. Kurs średni w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosił: 1 EUR = 4,4412 PLN

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 26/2021z dnia2021-10-15o treści:

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"], informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2021 z dnia 7 października 2021r., iż dokonane zostały korekty skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku Spółki, przekazanego przez Emitenta do wiadomości publicznej w dniu 30 września 2021 roku, wskazując poniżej przedmiot i charakter tych korekt.


Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku ( dalej również: "Raport") polega na:

1.    1. korekcie

a)       kursów walut służących do przeliczenia danych finansowych z PLN na EUR dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych,

b)      wartości aktywów w pozycji „środki pieniężne i ich ekwiwalenty” do wartości 350 tys. zł oraz wartość pasywów w pozycji „długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe” do wartości 13.344 tys. zł oraz „zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania” do wartości 6.071 tys. zł, w związku ze skorygowaniem zapisów w zakresie spłaty części zobowiązań. W wyniku tych korekt suma bilansowa uległa zmniejszeniu do kwoty 8.067 tys. zł. (str. 5),

c)       wartości aktywów w pozycji „środki pieniężne i ich ekwiwalenty” do wartości 301 tys. zł oraz wartość pasywów w pozycji „długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe” do wartości 13.344 tys. zł oraz „zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania” do wartości 11.302 tys. zł, w związku ze skorygowaniem zapisów w zakresie spłaty części zobowiązań. W wyniku tych korekt suma bilansowa uległa zmniejszeniu do kwoty 7.529 tys. zł. (str. 36)

2.      2. uzupełnieniu

a)       informacji na temat Komitetu Audytu,

b)      informacji na temat zmian w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,

c)       informacji w zakresie aktualnego stanu procesu restrukturyzacji Emitenta,

d)      przedstawiono noty informacyjne do sprawozdania jednostkowego uszczegóławiające informacje na temat poszczególnych pozycji sprawozdań składających się na jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta,

e)    o raport z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego oraz raport z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Jednocześnie Zarządca Spółki informuje, że w związku z przedstawionym w tych raportach stanowiskiem firmy audytorskiej, z uwagi na czas otrzymania raportów ( dzisiaj, tj. 15.10.2021r. w godzinach popołudniowych), Zarząd oraz Rada Nadzorcza, jako organy Spółki zobligowane do wyrażenia stanowisk odnośnie stanowisk firmy audytorskiej, nie są w stanie z przyczyn obiektywnych i oczywistych przekazać tych stanowisk w ramach tego raportu bieżącego i korekty skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 r. Chodzi mianowicie o czas jaki pozostaje do upływu terminu publikacji raportu firmy audytorskiej, wskazanego przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 25/2021 z dnia 7 października 2021 r. na dzień 15.10.2021 r. (w godzinach licząc od otrzymania raportów) a czas potrzebny do koniecznego i szczegółowego zapoznania się i odniesienia się, przez wskazane organy Spółki, do ilości informacji umieszczonych przez firmę audytorską w raportach.

Stanowiska organów Spółki zawierające odniesienie się do stanowisk zawartych w raportach firmy audytorskiej zostaną przekazane w drodze raportu bieżącego i okresowego niezwłocznie po ich wyrażeniu. Zarówno Zarząd i Rada Nadzorcza pracują już nad tymi stanowiskami.

Dodatkowo Zarządca Spółki informuje, że w toku prac z audytorem ustalono, iż w związku z zaistniałą sytuacją (publikacja dzisiaj raportów z przeglądów (15.10.2021r.) jak i wyrażonych w nich stanowiskach) skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r., którego termin publikacji przypada na dzień 29.11.2021 r. poddany zostanie przeglądowi przez firmę audytorską.

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2021 r. przekazanym przez Spółkę w dniu 30 września 2021 roku nie uległy zmianie.

Skonsolidowany raport półroczny uzupełniony oraz korygowany w opisanym wyżej sposób Emitent opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego.

Raport jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.).

PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
FF skonsolidowane 2021.06 - v.6.T.pdfsprawozdanie finansowe
Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy kapitałowej - raport za I półrocze 2021 - v.6 (1).T.pdfsprawozdanie Zarządu
Raport z przeglądu SF.sig.pdfraport z przeglądu
Raport z przeglądu SSF.sig.pdfraport z przeglądu - skonsolidowane

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-15Tomasz MihułkaPełnomocnik


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk