• Odbierz prezent
FAMUR S.A.: raport finansowy (2021-03-30 07:18)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-30
FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
FAMUR S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-698Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Armii Krajowej51
(ulica)(numer)
+48 32 359 63 00=48 32 359 66 77
(telefon)(fax)
sekretariat@famur.com.plwww.famur.com
(e-mail)(www)
634-012-62-46270641528
(NIP)(REGON)
259400Q26AYHUOTZL1080000048716
(LEI) (KRS)
BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody netto ze sprzedaży965,001 588,00216,00369,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej221,00355,0049,0083,00
Zysk (strata) netto169,00161,0038,0037,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej550,00508,00123,00118,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-37,00-197,00-8,00-46,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-484,0089,00-108,0021,00
Przepływy pieniężne netto razem29,00400,006,0093,00
Średnioważona liczba akcji w szt. 574 763 212,00574 763 212,00574 763 212,00574 763 212,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł / w EUR 0,290,280,070,07
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą zł / w EUR 0,290,280,070,07
Aktywa razem2 124,002 621,00460,00615,00
Zobowiązania 786,001 452,00170,00341,00
Zobowiązania długoterminowe461,00502,00100,00118,00
Zobowiązania krótkoterminowe325,00950,0070,00223,00
Kapitał własny1 338,001 169,00290,00275,00
Kapitał zakładowy6,006,001,001,00
Liczba akcji (w szt.)574 763 212,00574 763 212,00574 763 212,00574 763 212,00
Wartość księgowa na jedną akcję w zł / w EUR2,332,030,500,48
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł. / w EUR 2,332,030,500,48
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w zł/ w EUR 0,000,530,000,12
Powyższe dane prezentowane są w milionach złotych oraz w milionach euro, o ile w wierszach nie wskazano inaczej.

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walute euro w nastepujacysposob:

Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok 2020 i odpowiednio za rok 2019 przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.
Kurs ten za rok 2020 wyniósł
1 EUR = 4,4742 PLN
za rok 2019
1 EUR = 4,3018 PLN

Pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy.
Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2020 roku
1 EUR = 4,6148 PLN
na 31 grudnia 2019 roku
1 EUR = 4,2585 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
FAMUR_Sprawozdanie finansowe_2020.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe FAMUR S.A. za rok 2020
FAMUR_Sprawozdanie finansowe_2020.xhtml.xadesJednostkowe sprawozdanie finansowe FAMUR S.A. za rok 2020 podpis
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU_2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU_2020.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020 podpis
Informacja Zarządu FMF.xhtmlInformacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
Informacja Zarządu FMF.xhtml.xadesInformacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań podpis
SzB_Famur_2020.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finanowego za rok
2020
SzB_Famur_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finanowego za rok
2020 podpis
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą FMF.xhtmlOcena Sprawozdań przez Radę Nadzorczą wraz z uzasadnieniem
Oświadczenie RN FMF dot. KA.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie Komitetu Audytu
Oświadczenie RN FMF dot. biegłego.xhtmlOświadczenie RN w przedmiocie dokonania wyboru firmy audytorskiej

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk