• Odbierz prezent
FAMUR S.A.: Dopuszczenie do obrotu obligacji serii C z dniem rejestracji tych obligacji przez KDPW (2021-10-26 15:46)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr51/2021
Data sporządzenia: 2021-10-26
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Dopuszczenie do obrotu obligacji serii C z dniem rejestracji tych obligacji przez KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r., nr 46/2021 z dnia 10 września 2021 r. oraz 50/2021 z dnia 12 października 2021 r. Zarząd FAMUR S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 1085/2021 z dnia 25 października 2021 roku, na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst do 400.000 (czterysta tysięcy) obligacji na okaziciela serii C spółki FAMUR S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda - z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Szczegółowa podstawa prawna: §17 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
FAMUR S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Armii Krajowej51
(ulica)(numer)
+48 32 359 63 00=48 32 359 66 77
(telefon)(fax)
sekretariat@famur.com.plwww.famur.com
(e-mail)(www)
634-012-62-46270641528
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-26
Dawid Gruszczyk

Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży
2021-10-26Tomasz JakubowskiWiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Underground

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk