• Odbierz prezent
FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Podpisanie umowy pożyczki przez spółkę z grupy kapitałowej (2021-02-22 21:46)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.
Temat
Podpisanie umowy pożyczki przez spółkę z grupy kapitałowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci dalej: "Spółka", "Emitent" niniejszym informuje, że dnia 19 lutego 2021 r. powziął informację o zawarciu umowy pożyczki w formie limitu obrotowego przez spółkę zależną FKD Employees sp. z o.o. KRS: 0000677499, w której Emitent posiada 100% udziału w kapitale zakładowym. Celem udzielonej pożyczki jest zwiększenie możliwości produkcyjnych poprzez: (i) sfinansowanie zakupu drewna, (ii) sfinansowanie zakupów środków trwałych takich jak suszarnia drewna oraz wielopiła, (iii) zakup innych niezbędnych produkcyjnych środków trwałych. Maksymalna kwota finansowania może wynosić do 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony zł), oprocentowanie wynosi 8% w skali roku, a termin spłaty to 8 lutego 2026 r. Pożyczka będzie zabezpieczona hipoteką na nieruchomości niestanowiącej własności żadnego z podmiotów z grupy kapitałowej Emitenta, oraz dodatkowo będzie zabezpieczona w formie przewłaszczenia na sfinansowanych aktywach trwałych. FKD Employees sp. z o.o. złożył wobec Pożyczkodawcy oświadczenie ustanowieniu tytułu egzekucyjnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 2 000 000 zł do dnia 8 maja 2026 r. Zgodnie z umową Pożyczkodawca może w dowolnym momencie zmniejszyć limit obrotowy lub odmówić wypłaty transzy w szczególności, gdy w ocenie Pożyczkodawcy wzrośnie ryzyko kredytowe.
Zawarcie niniejszej umowy będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, ponieważ umożliwi wzrost produkcji w segmencie galanterii ogrodowej oraz pozwoli zoptymalizować wykorzystanie zasobów produkcyjnych w zakładzie w Mieszkowicach. Obecnie grupa kapitałowa Emitenta obserwuje wyższy popyt na produkty galanterii ogrodowej niż jej moce produkcyjne. Główne bariery w zwiększeniu produkcji galanterii ogrodowej to zbyt niski stan drewna w magazynach, suszarnia o zbyt niskiej wydajności oraz zakup środków trwałych, które zwiekszą wydajność produkcyjną.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk