• Sklep
  • Odbierz prezent
Europejski Bank Centralny – jeden z hegemonów europejskich rynków finansowych
Z artykułu dowiesz się:

- Jakie zadania stawiane są przed EBC

- Jak działa Rada Prezesów EBC

Wielu z nas może się wydawać, że najbardziej wpływowymi ludźmi na naszej planecie są przedstawiciele rządów czy też prezydenci największych państw świata. Jest to poniekąd prawda, jednakże wciąż mało osób nie zdaje sobie sprawy z tego jak ogromny wpływ na ich życie mogą mieć np. niewłaściwe decyzje osób zarządzających bankami lub kontrolujących politykę monetarną.

 

Kryzysy gospodarcze potrafią bowiem spowodować, że skrupulatnie oszczędzane przez lata pieniądze mogą w okamgnieniu stracić na wartości de facto bez jakiejkolwiek naszej winy. Z tego powodu warto znać, rozumieć i poznawać mechanizmy kierujące światową gospodarką, a także pogłębiać swoją wiedzę w zakresie funkcjonowania najważniejszych instytucji finansowych na świecie. Jedną z nich jest bez wątpienia Europejski Bank Centralny.

Powstanie tej instytucji miało związek z powstaniem strefy euro – obszaru posiadającego wspólną walutę stosowaną w obrocie gospodarczym. Posiadanie waluty determinuje bowiem konieczność posiadania stosownych organów. Dla pierwszych jedenastu państw, które wprowadziły wspólną walutę w formie bezgotówkowej 1 stycznia 1999 roku takim organem po dziś dzień jest właśnie powstały pół roku wcześniej Europejski Bank Centralny. Do jego najważniejszych zadań należą:

  • Prowadzenie polityki monetarnej krajów członkowskich,
  • Utrzymywanie stabilnych cen i ochrona wartości euro,
  • Zbieranie odpowiednich danych statystycznych i dbanie o ich jakość (zaniedbania w tym obszarze były jedną z przyczyn kryzysu w Grecji),
  • Nadzorowanie systemów bankowych (szczególnie aktualne w związku z ostatnim kryzysem, spowodowało to powstanie tzw. Unii Bankowej),
  • Prowadzenie odpowiednich systemów płatniczych.

 

Najważniejszy bank Starego Kontynentu ma swoją siedzibę w Frankfurcie nad Menem (Niemcy), a jego obecnym prezesem jest Włoch Mario Draghi. Jako następca Wima Duisenberga oraz Jean-Claude’a Tricheta jest on trzecią osobą, która piastuje to stanowisko. Cechą charakterystyczną tej instytucji jest czterowymiarowa niezależność.

  • Finansowa – posiadanie odrębnego budżetu przez EBC powstałego dzięki wpłatom dokonywanym przez banki centralne krajów strefy euro,
  • Funkcjonalna – dostęp do odpowiednich instrumentów i kompetencji pozwalających EBC na efektywne prowadzenie polityki pieniężnej,
  • Personalna – ograniczenie czasu trwania kadencji prezesów banków centralnych (5 lat) oraz członków zarządu EBC (8 lat oraz brak możliwości reelekcji),
  • Polityczna – niemożność zwracania się członków Eurosystemu o instrukcje oraz udzielania kredytów organom wspólnotowym.

 

Jednym z najważniejszych organów w/w instytucji jest Rada Prezesów obejmująca liczący sześć osób Zarząd EBC oraz prezesów banków centralnych wszystkich 19 krajów strefy euro. Liczące zatem łącznie 25 osób gremium spotyka się dwukrotnie w ciągu tygodnia w siedzibie EBC. Raz na sześć tygodni oceniana przez nie jest aktualna sytuacja gospodarcza w krajach strefy euro, a także podejmowane są stosowne decyzje w zakresie polityki monetarnej. Ciekawostką jest nietypowy, rotacyjny system głosowania służący usprawnieniu procesu decyzyjnego. Został on wprowadzony 1 stycznia b.r. wraz z przyjęciem przez Litwę wspólnej waluty. Polega on na tym, że w poszczególnych miesiącach wybrani prezesi banków centralnych będą pozbawieni prawa głosu. Harmonogram rotacji jest dostępny na stronie Europejskiego Banku Centralnego. W przypadku większości krajów system ten oznacza wyłączenie prezesa danego banku krajowego z procesu decyzyjnego na okres trzech miesięcy w skali roku.

Polska, jako jeden z krajów, który dotychczas nie przyjął wspólnej waluty, nie posiada przedstawiciela w Radzie Prezesów, a zatem jest wyłączona z kluczowych procesów decyzyjnych. Prezes Narodowego Banku Polskiego jest jedynie członkiem Rady Ogólnej EBC, a sam NBP uczestniczy w pracach Komitetów i Grup Roboczych funkcjonujących przy EBC.

 

Powyższe wprowadzenie do działalności Europejskiego Banku Centralnego wydaje się być wystarczające. Na podsumowanie oraz zachętę do dalszego zgłębiania tajników tej instytucji warto przytoczyć definicję tzw. interwencji werbalnej, którymi swego czasu posługiwał się także chociażby urzędujący obecnie prezes EBC – Mario Draghi. Związek z tym terminem ma bardzo duże zainteresowanie inwestorów konferencjami powyższej instytucji, na których wypowiadane przez Włocha słowa potrafią niekiedy błyskawicznie zmienić sytuację na rynkach finansowych. Interweniować może on np. w sytuacji nadmiernej aprecjacji euro zmniejszającej konkurencyjność eksportu. Samo wypowiedzenie zdania, że europejska waluta jest przeszacowana może spowodować odwrotny trend prowadzący do zwiększonej podaży euro na rynkach, a zarazem spadku jego kursu wymiennego.

Jak zatem można zauważyć, uważne śledzenie poczynań najważniejszych postaci „sceny gospodarczej” może znacznie pomóc nam lepiej rozumieć pewne zależności funkcjonujące w gospodarce światowej, a zarazem samemu być lepiej przygotowanym na różnorakie kryzysy, które w bliższej lub dalszej przyszłości są nieuniknione.


Marek Pytka

Absolwent studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jego szerokie zainteresowania obejmują m.in. analizę fundamentalną oraz rozkładanie na czynniki pierwsze wpływu zjawisk gospodarczych na sytuację na rynkach finansowych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk