• Odbierz prezent
EUROCASH: raport finansowy (2021-03-11 00:55)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-11
EUROCASH SA
(pełna nazwa emitenta)
EUROCASHHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
62-052Komorniki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wiśniowa11
(ulica)(numer)
061 658 33 01061 658 33 04
(telefon)(fax)
eurocash@eurocash.plwww.grupaeurocash.pl
(e-mail)(www)
779-19-06-082631008941
(NIP)(REGON)
259400FVIQJS5VD8JO790000213765
(LEI) (KRS)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody ze sprzedaży16 109 125,7015 199 586,753 624 263,343 536 432,47
Zysk (strata) z działalności operacyjnej253 057,84216 632,5056 933,4650 403,10
Zysk (strata) przed opodatkowaniem161 733,19207 878,0336 387,0648 366,22
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej128 935,03174 612,4629 008,0640 626,44
Zysk (strata) netto128 935,03174 612,4629 008,0640 626,44
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej391 700,61454 576,5788 125,59105 764,67
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej-173 076,50-544 775,32-38 939,10-126 750,89
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-228 990,9023 081,35-51 518,835 370,25
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-10 366,78-67 117,40-2 332,34-15 615,96
Średnia ważona liczba akcji zwykłych139 163 286,00139 163 286,00139 163 286,00139 163 286,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych139 163 286,00139 163 286,00139 163 286,00139 163 286,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,931,250,210,29
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)0,931,250,210,29
Aktywa6 488 750,936 600 468,251 406 074,141 549 951,45
Zobowiązania długoterminowe1 370 141,88828 308,00296 901,68194 506,99
Zobowiązania krótkoterminowe3 899 662,114 688 063,07845 033,831 100 871,92
Kapitał własny1 218 946,941 084 097,18264 138,63254 572,54
Kapitał podstawowy139 163,29139 163,2930 155,8732 678,94
Liczba akcji zwykłych139 163 286,00139 163 286,00139 163 286,00139 163 286,00
Rozwodniona liczba akcji zwykłych139 163 286,00142 069 536,00139 163 286,00142 069 536,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)8,767,791,901,83
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)8,767,631,901,79
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR)0,00139 163,290,0032 678,94
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)0,001,000,000,23
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa 2020.xhtmlList Prezesa
Dane wybrane Jednostkowe EC.xhtmlWybrane jednostkowe dane finansowe
ESEF_ECS_Roczne_2020_PL.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe
ESEF_ECS_Roczne_2020_PL.xhtml.XAdES
2020 EC jedn Raport Bieglego Rewidenta.xhtmlRaport biegłego rewidenta
2020 EC jedn Raport Bieglego Rewidenta.T.xhtml.xades
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EUROCASH.S.A. _20210310.xhtmlSprawozdanie Zarządu z Działalności
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EUROCASH.S.A. _20210310.xhtml.XAdES
Oświadczenie i informacja Zarządu.xhtmlOświadczenie i Informacja Zarządu
Oświadczenie i ocena RN.xhtmlOświadczenie i ocena Rady Nadzorczej

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk