• Odbierz prezent
EUROCASH: raport finansowy (2021-03-11 00:41)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-11
EUROCASH SA
(pełna nazwa emitenta)
EUROCASHHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
62-052Komorniki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wiśniowa11
(ulica)(numer)
061 658 33 01061 658 33 04
(telefon)(fax)
eurocash@eurocash.plwww.grupaeurocash.pl
(e-mail)(www)
779-19-06-082631008941
(NIP)(REGON)
259400FVIQJS5VD8JO790000213765
(LEI) (KRS)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży25 411 041,7024 852 240,705 717 027,025 782 280,29
Zysk (strata) z działalności operacyjnej250 429,09244 522,2256 342,0456 892,09
Zysk (strata) przed opodatkowaniem107 920,83113 422,8224 280,2426 389,67
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej68 073,6179 125,5915 315,3418 409,86
Zysk (strata) netto68 073,6179 125,5915 315,3418 409,86
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej556 662,30683 148,76125 239,00158 945,73
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej-300 697,43-299 865,83-67 651,51-69 768,69
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-285 142,92-433 171,92-64 152,02-100 784,53
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-29 178,05-49 888,99-6 564,54-11 607,49
Średnia ważona liczba akcji zwykłych139 163 286,40139 163 286,00139 163 286,40139 163 286,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych139 163 286,00139 163 286,00139 163 286,00139 163 286,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,440,500,100,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,440,500,100,12
Aktywa8 065 788,767 885 006,971 747 808,951 851 592,57
Zobowiązania długoterminowe2 137 167,831 560 356,15463 111,69366 409,80
Zobowiązania krótkoterminowe4 925 779,795 361 251,601 067 387,491 258 953,06
Kapitał własny1 002 841,14963 399,22217 309,77226 229,71
Kapitał podstawowy139 163,29139 163,2930 155,8732 678,94
Liczba akcji zwykłych139 163 286,00139 163 286,40139 163 286,00139 163 286,40
Rozwodniona liczba akcji zwykłych139 163 286,00141 963 286,00139 163 286,00141 963 286,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)6,726,451,461,51
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)6,726,321,461,48
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR)3 323,00143 380,08720,0833 669,15
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)0,021,030,010,24
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa 2020.xhtmlList Prezesa
Eurocash-2020-12-31.zipSkonsolidowane Sprawozdanie finansowe
Eurocash-2020-12-31.zip.XAdES
CONS 2020 Dane wybrane PL.xhtmlWybrane dane finansowe
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY EUROCASH _20210310.xhtmlSprawozdanie Zarządu z Działalności
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY EUROCASH _20210310.xhtml.XAdES
2020 EC kons Raport Bieglego Rewidenta.xhtmlRaport Biegłego Rewidenta
2020 EC kons Raport Bieglego Rewidenta.T.xhtml.xades
Oświadczenie i informacja Zarządu.xhtmlOświadczenie i informacja Zarządu
Oświadczenie i ocena RN.xhtmlOświadczenie i ocena RN

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk