• Odbierz prezent
ETN: Podsumowanie subskrypcji akcji serii H (2023-01-24 20:09)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Etna Software Technologies S.A. („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję akcji serii H odnośnie:

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;
Data rozpoczęcia subskrypcji: 24.01.2023 r.
Data zakończenia subskrypcji: 24.01.2023 r.

2) daty przydziału instrumentów finansowych;
24.01.2023 r.

3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;
4.200.000 (cztery miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;
Redukcja nie wystąpiła.

5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;
W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało objętych 4.200.000 (cztery miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);
Akcje zwykłe na okaziciela serii H były obejmowane po cenie równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję zwykłą na okaziciela serii H.

6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:
Akcje zwykłe na okaziciela serii H zostały w całości objęte za wkłady pieniężne.

7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;
1 podmiot – osoba fizyczna.

8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;
1 podmiot – osoba fizyczna.

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
Osoba fizyczna, której przydzielono akcje serii H, nie jest powiązana z Emitentem.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);
Nie dotyczy.

10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty (w tym opłaty notarialne): 4.621,50,00 zł;
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;
d) promocji oferty: nie dotyczy.
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-01-24 20:09:41Bartłomiej Denis-ŚwierszczPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk