• Odbierz prezent
ESOTIQ & HENDERSON: raport finansowy (2022-05-27 18:26)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2022-05-27
ESOTIQ & HENDERSON SA
(pełna nazwa emitenta)
ESOTIQ & HENDERSONLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-298Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Budowlanych31C
(ulica)(numer)
+48 58 728 48 00+48 58 728 48 01
(telefon)(fax)
sekretariat@esotiq.comesotiqhenderson.com
(e-mail)(www)
5833117220221133543
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 51 30845 74911 04110 006
Zysk/strata z działalności operacyjnej1 002 3 041 216 665
Zysk/strata brutto2 783 2 702 599 591
Zysk/strata netto2 325 2 300 500 503
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-6 437-1 183-1 385-259
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 583-680-556-149
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej5 243 -3 4081 128 -745
Przepływy pieniężne netto, razem-3 777-5 271-813-1 153
Aktywa razem 156 162141 28133 56530 316
Zobowiązania99 68785 45721 42718 337
Zobowiązania długoterminowe30 59040 3546 5758 659
Zobowiązania krótkoterminowe 69 09745 10314 8529 678
Kapitał własny 56 47555 82412 13911 979
Kapitał zakładowy 2242244848
Liczba akcji 2 233 5002 233 5002 233 5002 233 500
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO]1,24 1,35 0,27 0,30
Rozwodniona liczba akcji2 233 5002 233 5002 233 5002 233 500
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO]1,04 1,35 0,22 0,30
Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]25,2924,995,435,36
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]25,2924,995,435,36
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO]0,000,000,000,00
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 50 961 45 461 10 966 9 943
Zysk/strata z działalności operacyjnej1 178 3 890 253 851
Zysk/strata brutto2 713 3 306 584 723
Zysk/strata netto2 267 2 916 488 638
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5 975-1 074-1 286-235
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 668-680-359-149
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej5 269-3 2551 134-712
Przepływy pieniężne netto, razem-2 374-5 009-511-1 096
Aktywa razem 161 827 138 07934 783 29 629
Zobowiązania 97 881 82 738 21 038 17 754
Zobowiązania długoterminowe30 702 40 3166 599 8 651
Zobowiązania krótkoterminowe 67 179 42 422 14 439 9 103
Kapitał własny 63 946 55 341 13 744 11 875
Kapitał zakładowy 224 22448 48
Liczba akcji 2 233 500 2 233 5002 233 500 2 233 500
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO]1,21 1,41 0,26 0,31
Rozwodniona liczba akcji2 233 500 2 233 5002 233 500 2 233 500
Rozwodniony Zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO]1,01 1,41 0,22 0,31
Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]28,63 24,786,15 5,32
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]28,63 24,786,15 5,32
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO]0,000,000,000,00

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie finansowe wg MSR -31 03 2022-sig-sig.pdfRaport QSr - Q1.2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Adam Skrzypek
Prezes Zarządu
2022-05-27Krzysztof JakubowskiWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk