• Odbierz prezent
ESOTIQ & HENDERSON: Nabycie akcji własnych. (2021-10-24 16:58)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr30/2021
Data sporządzenia:2021-10-24
Skrócona nazwa emitenta
ESOTIQ & HENDERSON
Temat
Nabycie akcji własnych.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniach 21-22 października 2021 r. w transakcjach na sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabyła 2 145 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a w dniu 22 października 2021 r. w transakcji pakietowej poza sesją giełdową nabyła 23 891 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Nabyte akcje w łącznej liczbie 26 036 stanowią 1,17% kapitału zakładowego i odpowiada im 26 036 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,81% ogólnej liczby głosów. Średnia jednostkowa cena nabytych akcji własnych wyniosła 54,27 zł. Zlecenia nabycia zostały wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. Nabycie zostało dokonane na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki zmienioną Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki oraz na podstawie przepisów art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała stanowi, że nabyte przez Emitenta akcje własne mogą zostać przeznaczone do zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, realizacji programu opcji menedżerskich, umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, dalszej odsprzedaży, wydania akcji w zamian za akcje spółki przejmowanej lub w zamian za udziały spółki przejmowanej, ustanowienia zastawu na akcjach na zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez Spółkę. Emitent posiada łącznie 375 920 akcji własnych, którym odpowiada 375 920 głosów, co stanowi odpowiednio 16,83% kapitału zakładowego oraz 11,63% ogólnej liczby głosów.
Szczegółowe informacje o transakcjach nabycia akcji własnych Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:
Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku [rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku] oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji [UE] 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.
Załączniki
PlikOpis
RB-W_2021_30 załącznik.pdfSzczegółowe informacje o transakcjach nabycia akcji własnych.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ESOTIQ & HENDERSON SA
(pełna nazwa emitenta)
ESOTIQ & HENDERSONLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-298Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Budowlanych31C
(ulica)(numer)
+48 58 728 48 00+48 58 728 48 01
(telefon)(fax)
sekretariat@esotiq.comesotiqhenderson.com
(e-mail)(www)
5833117220221133543
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-24Adam SkrzypekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk