• Odbierz prezent
ESG: Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego (2023-09-22 17:14)
fot. freepik.com
Zarząd E-shopping Group S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 22 września 2023 roku działając na podstawie art. 446, w zgodzie z art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6a Statutu Emitenta, po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Na mocy podjętej uchwały dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 12.800.000,00 zł do kwoty 14.000.000,00 zł, to jest o kwotę 1.200.000,00 zł. Podwyższenie kapitału nastąpiło poprzez emisję 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cenę emisyjną akcji ustalono na poziomie 0,10 zł. Emisja akcji serii I odbywa się w trybie oferty publicznej w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje będą pokryte wkładem pieniężnym. Na mocy uchwały Zarządu dokonano również zmiany § 6 ust. 1 Statutu Emitenta regulującego wysokości kapitału zakładowego oraz przyjęto tekst jednolity Statutu Emitenta.

Ponadto zgodnie z w/w uchwałą Zarządu akcje serii I będą stanowiły przedmiot ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
§ 3 ust 1 pkt 4 oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu — „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-09-22 17:14:24Bartłomiej Denis-ŚwierszczPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk