• Odbierz prezent
ERBUD S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - podpisanie znaczącej Umowy o wartości 28,82 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Sulmierzyce oraz spełnienie się warunku zawieszającego. (2021-03-22 13:45)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia: 2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - podpisanie znaczącej Umowy o wartości 28,82 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Sulmierzyce oraz spełnienie się warunku zawieszającego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 26 lutego 2021r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania informacji poufnej, zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest spełnienie się warunku zawieszającego przewidzianego w umowie.

W dniu 26 lutego 2021r. spółka PBDI S.A z Torunia (podmiot zależny w 90% od Emitenta) zawarła znaczącą Umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach.

1. Data zawarcia kontraktu: 26 lutego 2021 roku;
2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): OX2 Construction AB Box 2299, 103 17 Stockholm, Szwecja;
3. Całkowita wartość kontraktu netto: 28.821.507,00 PLN netto;
4. Przedmiot kontraktu: roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Sulmierzyce;
5. Ostateczny termin realizacji Umowy: 12 września 2022 roku;
6. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych. Faktury płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury;
7. Gwarancja dobrego wykonania: 10 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji ubezpieczeniowej z terminem ważności do dnia podpisania Końcowego Protokołu Przejęcia Robót;
8. Gwarancja usunięcia wad i usterek: 5 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji ubezpieczeniowej z terminem ważności 5 lat i 15 dni od dnia podpisania Końcowego Protokołu Przejęcia Robót
9. Kary:
- za opóźnienie w realizacji poszczególnych kamieni milowych: 0,5% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia;
- za opóźnienie w terminie podpisania Końcowego Protokołu Przejęcia Robót: 0,5% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia;
- za opóźnienie w usunięciu wad: 0,5% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia;

Maksymalna kwota kar umownych za zwłokę nie przekroczy 30% całkowitej ceny kontraktu.
10. Uwagi:
Przystąpienie przez Strony do realizacji przedmiotu Kontraktu było uzależnione od pisemnego polecenia rozpoczęcia prac przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 22 marca 2021 r. spółka ONDE S.A. (wcześniej PBDI S.A.) z Torunia (podmiot zależny w 90% od Emitenta) potwierdziła otrzymanie pisemnego polecenia rozpoczęcia prac.
W związku z powyższym został spełniony warunek wejścia w życie Umowy.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Franciszka Klimczaka1
(ulica)(numer)
022 548-70-00022 548 70 10
(telefon)(fax)
info@erbud.plwww.erbud.pl
(e-mail)(www)
879-017-22-53005728373
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Agnieszka Głowacka
Jacek Leczkowski
Wiceprezes Zarzadu
Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Głowacka
Jacek Leczkowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk