• Odbierz prezent
ERBUD S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - podpisanie znaczącej Umowy o wartości 24,28 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Rychwał oraz spełnienie się warunku zawieszającego. (2021-03-09 18:17)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-03-09
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - podpisanie znaczącej Umowy o wartości 24,28 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Rychwał oraz spełnienie się warunku zawieszającego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 9 października 2020r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania informacji poufnej, zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest spełnienie się warunku zawieszającego przewidzianego w umowie – akceptacja polecenia rozpoczęcia prac.

W dniu 9 października 2020r. spółka PBDI S.A z Torunia (podmiot zależny w 90% od Emitenta) zawarła znaczącą Umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach.
1. Data zawarcia kontraktu: 9 października 2020r.;
2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): Quadran Wind Park 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wagonowa 2C, 53-609 Wrocław;
3. Całkowita wartość kontraktu netto: 24.281.535,16 PLN netto;
4. Przedmiot kontraktu: roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Rychwał;
5. Termin realizacji Umowy: 56 tygodni od dnia otrzymania pisemnego polecenia rozpoczęcia prac przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego;
6. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych. Faktury płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury;
7. Gwarancja dobrego wykonania: 15 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji ubezpieczeniowej z terminem obowiązywania 30 dni od dnia otrzymania kopii Świadectwa Przejęcia;
8. Gwarancja usunięcia wad i usterek: 5 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji ubezpieczeniowej z terminem obowiązywania wynoszącym 5 lat i 15 dni liczonych od otrzymania kopii Świadectwa Przejęcia;
9. Kary:
- za zwłokę w realizacji poszczególnych kamieni milowych – 0,5% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki.
Maksymalna kwota kar umownych za zwłokę nie przekroczy 20% całkowitej ceny kontraktu.
10. Uwagi:
Przystąpienie przez Strony do realizacji przedmiotu Kontraktu było uzależnione od pisemnego polecenia rozpoczęcia prac przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 9 marca 2021 r. spółka PBDI S.A z Torunia (podmiot zależny w 90% od Emitenta) potwierdziła otrzymanie pisemnego polecenia rozpoczęcia prac.
W związku z powyższym został spełniony warunek wejścia w życie Umowy.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Franciszka Klimczaka1
(ulica)(numer)
022 548-70-00022 548 70 10
(telefon)(fax)
info@erbud.plwww.erbud.pl
(e-mail)(www)
879-017-22-53005728373
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-09Agnieszka Głowacka
Jacek Leczkowski
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Głowacka
Jacek Leczkowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk