• Odbierz prezent
ERBUD S.A.: Podjęcie przez Zarząd ERBUD S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki (2022-05-27 17:12)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2022
Data sporządzenia:2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podjęcie przez Zarząd ERBUD S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


Zarząd ERBUD S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie uchwały nr 24/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki („Uchwała Upoważniająca”) oraz uchwały nr 22/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Spółkę czynności zmierzających do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, podjął w dniu dzisiejszym uchwałę w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki („Akcje Własne"; „Uchwała Zarządu”).
Poniżej Spółka przekazuje informacje dotyczące najistotniejszych zasad realizacji skupu Akcji Własnych określonych w Uchwale Zarządu:
1. Akcje Własne zostaną nabyte za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w transakcji lub transakcjach pozasesyjnych, przeprowadzonych w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych („Oferta") przez wszystkich akcjonariuszy Spółki („Zaproszenie"), które w żadnym przypadku nie będzie stanowić: (i) publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej"), (ii) ani oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2. łączna liczba Akcji Własnych, jakie Spółka nabędzie w wyniku ogłoszenia Zaproszenia nie przekroczy 166.666 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji;
3. w przypadku gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na Zaproszenie będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym Zaproszeniu, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji Ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w wyniku ogłoszenia Zaproszenia wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym Zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy. Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym Zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi Ofertami) będą alokowane po jednej, kolejno, począwszy od największych Ofert do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia Akcji Własnych w liczbie równej wskazanej w Zaproszeniu maksymalnej liczbie Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w wyniku ogłoszenia Zaproszenia;
4. cena po jakiej nabywane będą Akcje Własne wynosi 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych) za jedną Akcję Własną i została określona z uwzględnieniem warunków określonych w Uchwale Upoważniającej;
5. łączna kwota przeznaczona do zapłaty przez Spółkę za nabywane Akcje Własne z uwzględnieniem kosztów ich nabycia nie przekroczy 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych);
6. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego wynoszącego 77.736.302,25 zł (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwa złote 25/00), specjalnie utworzonego w tym celu na podstawie uchwały nr 6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021 oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, tj. wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy;
7. celem nabycia Akcji Własnych będzie ich umorzenie i związane z tym obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych;
8. skup Akcji Własnych zostanie przeprowadzony, zgodnie z następującym harmonogramem:
a) dzień ogłoszenia Zaproszenia: 27 maja 2022 r.,
b) dzień rozpoczęcia przyjmowania Ofert od akcjonariuszy: 01 czerwca 2022 r.,
c) dzień zakończenia przyjmowania Ofert od akcjonariuszy: 14 czerwca 2022 r.,
d) przewidywany dzień nabycia Akcji Własnych przez Spółkę: 20 czerwca 2022 r.
9. nabywane przez Spółkę Akcje Własne będą w pełni pokryte;
10. nabywane przez Spółkę Akcje Własne muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń, takich jak w szczególności: zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, opcja, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiekolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie ustanowione na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym;
11. Zarząd, wedle własnego uznania, kierując się interesem Spółki może zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych lub zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub części.
W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje Zaproszenie, w którym określone zostały szczegółowe warunki, terminy i zasady przeprowadzenia transakcji nabywania Akcji Własnych, w szczególności warunki i terminy składania Ofert przez akcjonariuszy, a także zasady i warunki rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych.

Załącznik:
1. Zaproszenie.

Załączniki
PlikOpis
Zaproszenie 27052022.pdfZaproszenie
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Franciszka Klimczaka1
(ulica)(numer)
022 545-88-81022 545 88 82
(telefon)(fax)
info@erbud.plwww.erbud.pl
(e-mail)(www)
879-017-22-53005728373
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Agnieszka Głowacka
Jacek Leczkowski
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Głowacka
Jacek Leczkowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk