• Odbierz prezent
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ: raport finansowy (2022-10-05 14:34)
fot. freepik.com
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr60/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna:§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.
Data przekazania:2022-10-05
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZEQUES Investment TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
80-350GDAŃSK
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHŁOPSKA53
(ulica)( numer)
(22) 379 46 00PLFIZ000235warszawa@eitfi.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
www.eitfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:
PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji

2022-09-07

data zakończenia subskrypcji

2022-09-28

data przydziału certyfikatów inwestycyjnych

2022-09-30

liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją

30 000

liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji

417

liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

405

cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane

1 429,88

waluta

PLN

liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją

12

liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji

12

wartość przeprowadzonej subskrypcji

579 101,40

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE

określenie transzy

stopa redukcji

liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją

liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ

nazwa (firma) subemitenta

liczba certyfikatów inwestycyjnych

faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego

INFORMACJE O KOSZTACH

łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji

70 928,03
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty59 428,03
b) koszty wynagrodzenia subemitentów0,00
(nazwa subemitenta)
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa0,00
d) koszty promocji oferty0,00
(inne typy kosztów) opłata na rzecz KDPW S.A. z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii BM w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii BM do obrotu giełdowego 11 500,00

średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją

175,13

metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów, które zostały lub zostaną pokryte przez Towarzystwo lub zwrócone Funduszowi przez Towarzystwo. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BM (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 55.301,93 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 4.126,10 zł zostaną pokryte przez Fundusz, przy czym obciążą Fundusz w 60 równych, miesięcznych ratach, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii BM przez Fundusz przez upływem 60 miesięcy od dnia ich przydziału wysokość wynagrodzenia Uczestników Konsorcjum i Organizatora ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BM pomniejszą wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, w ten sposób, że od wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczonego za dany okres w wysokości 2,85% skorygowanej wartości aktywów netto w skali roku zostanie odjęta zostanie wysokość raty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BM za ten okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii BM obciążą Fundusz z dniem ich powstania.

INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych

środki pieniężne

W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

przedmiot wkładów pieniężnych

wartość wkładów niepieniężnych

waluta

załączenie wyceny wkładów niepieniężnych

PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY

podmiot

liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych

PlikOpis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2022-10-05Kamil ChylakCzłonek Zarządu
2022-10-05Jakub LiebhartCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk