• Odbierz prezent
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ: raport finansowy (2021-12-03 14:44)
fot. freepik.com

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr58/2021(kolejny numer raportu / rok)


Temat raportu:Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna:§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.
Data przekazania:2021-12-03

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY(pełna nazwa funduszu)EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ
EQUES Investment TFI S.A.(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)80-350
GDAŃSK(kod pocztowy)
(miejscowość)CHŁOPSKA
53(ulica)
( numer)(22) 379 46 00
PLFIZ000235
warszawa@eitfi.pl(telefon)
(fax)
(e-mail)www.eitfi.pl(NIP)
(REGON)
(WWW)
KOREKTA RAPORTU:
PlikOpis


TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji

2021-11-05

data zakończenia subskrypcji

2021-11-26

data przydziału certyfikatów inwestycyjnych

2021-11-30

liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją

30 000

liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji

419

liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

409

cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane

1 512,88

waluta

PLN

liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją

7

liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji

7

wartość przeprowadzonej subskrypcji

618 767,92INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZEokreślenie transzy

stopa redukcji

liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją

liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcjiINFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘnazwa (firma) subemitenta

liczba certyfikatów inwestycyjnych

faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego


INFORMACJE O KOSZTACHłączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji

75 873,80

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty64 373,80

b) koszty wynagrodzenia subemitentów0,00

(nazwa subemitenta)


c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa0,00

d) koszty promocji oferty0,00

(inne typy kosztów) opłata na rzecz KDPW S.A. z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii BH w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii BH do obrotu giełdowego 11 500,00

średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją

185,51

metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów, które zostały lub zostaną pokryte przez Towarzystwo lub zwrócone Funduszowi przez Towarzystwo. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BH (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 59.965,08 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 4.408,72 zł zostaną pokryte przez Fundusz, przy czym obciążą Fundusz w 60 równych, miesięcznych ratach, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii BH przez Fundusz przez upływem 60 miesięcy od dnia ich przydziału wysokość wynagrodzenia Uczestników Konsorcjum i Organizatora ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BH pomniejszą wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, w ten sposób, że od wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczonego za dany okres w wysokości 2,85% skorygowanej wartości aktywów netto w skali roku zostanie odjęta zostanie wysokość raty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BH za ten okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii BH obciążą Fundusz z dniem ich powstania.

INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCHsposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych

środki pieniężne

W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne:przedmiot wkładów pieniężnych
wartość wkładów niepieniężnych
waluta
załączenie wyceny wkładów niepieniężnych
PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBYpodmiot

liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych
PlikOpis


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-12-03Tomasz KorabPrezes Zarządu
2021-12-03Jakub LiebhartCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk