• Odbierz prezent
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ: raport finansowy (2021-08-04 23:59)
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za2kwartał2021rokuobejmujący okresod2021-04-01do2021-06-30
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
Data przekazania:2021-08-04
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZEQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
80-350GDAŃSK
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHŁOPSKA53
(ulica)( numer)
(22) 379 46 00(22) 379 46 10warszawa@eitfi.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
222000175www.eitfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:FALSEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE

Waluta sprawozdania finansowego:Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)
PlikOpis

KOREKTA SPRAWOZDANIAPlikOpis


WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na
dzień bilansowy
w tys.
Wartość wyrażona w EUROPrzychody z lokat5612

Koszty funduszu netto21247

Przychody z lokat netto-80-18

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat569126

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-23-5

Wynik z operacji466103

Zobowiązania1 441317

Aktywa7 4051 628

Aktywa netto5 9641 312

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych4 116905

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 449,01318,66

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny113,2225,04

BILANS2kwartał1kwartał2020rok2kwartał

2021roku2021roku2020roku

Aktywa7 4056 1166 6944 828

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty2 9572 0012 2161 914

Należności210108238107

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:3 0012 7673 0001 883

dłużne papiery wartościowe0000

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:1 2371 2401 240924

dłużne papiery wartościowe0000

Nieruchomości0000

Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania1 441160130419
Aktywa netto (I-II)5 9645 9566 5644 409

Kapitał funduszu4 7725 2036 1394 507

Kapitał wpłacony23 08523 08522 69220 742

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-18 313-17 882-16 553-16 235

Dochody zatrzymane541134-139-429

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-1 063-901-836-768

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat1 6041 035697339

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia651619564331

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)5 9645 9566 5644 409
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych4 1164 4135 1253 800

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 449,011 349,731 280,811 160,34
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych4 116Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 449,01


Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria A 300
Seria AL 377
Seria AR 459
Seria AS 163
Seria AT 156
Seria AV 1 134
Seria AX 150
Seria BA 152
Seria BB -
Seria C -
Seria O 230
Seria R 263
Seria T 352
Seria U 220
Seria W 160
Seria Z -

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

1 449,01
Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-04-0122020-04-012

20212020

do 2021-06-302021-01-012020-06-302020-01-01

2021-06-302020-06-30

Przychody z lokat56865444

Dywidendy i inne udziały w zyskach5556043

Przychody odsetkowe0061

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000

Dodatnie saldo różnic kursowych029480

Pozostałe1210
Koszty funduszu23137398272

Wynagrodzenie dla towarzystwa11819746125

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję2646034

Opłaty dla depozytariusza16291123

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu918918

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0020

Usługi w zakresie rachunkowości33602752

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Usługi prawne3403

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0011

Koszty odsetkowe0000

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000

Ujemne saldo różnic kursowych192600

Pozostałe717216
010

Koszty pokrywane przez towarzystwo7614239127

Koszty funduszu netto (II-III)15523159145

Przychody z lokat netto (I-IV)-99-145-5-101

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)546939-165528

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:569907219173

z tytułu różnic kursowych0000

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-2332-384355

z tytułu różnic kursowych0000

Wynik z operacji466794-170427
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 113,22192,91-52,0281,16

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny113,22192,91-52,0281,16Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-04-0122020-01-012

20212020

do 2021-06-302021-01-012020-12-312020-01-01

2021-06-302020-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego5 9566 5647 9837 983

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:46679461390

przychody z lokat netto-80-145-119-51

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat569907504146

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-2332228-5

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji46679461390

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000

z przychodów z lokat netto0000

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000

z przychodów ze zbycia lokat0000

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-431-1 367-2 032-3 664

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)03932 637687

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-431-1 760-4 669-4 351

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym35-573-1 419-3 574

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego5 9645 9646 5644 409

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym6 1996 4095 2094 929

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych4 1164 1165 1253 956

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:2971 0091 9893 314

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych13772 210622

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych4 1993 4954 1993 936

saldo zmian-297-1 009-1 989-3 314

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:5 1254 4135 1253 956

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych20 79721 09820 79719 209

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych15 67216 68515 67215 409

saldo zmian5 1254 4135 1253 800

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych5 1254 4135 1253 956

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego1 349,731 280,811 122,111 122,11

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego1 449,011 449,011 280,811 160,34

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym7,3613,1314,146,85

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1 403,081 295,671 091,261 091,26

data wyceny2021-04-302021-03-312020-03-312020-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1 462,521 462,521 280,811 160,34

data wyceny2021-06-282021-06-282020-12-312020-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym1 449,011 449,011 280,811 160,34

data wyceny2021-06-302021-06-302020-12-312020-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 449,011 449,011 280,811 160,22

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:3,265,469,189,34

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,903,072,592,98

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,420,721,521,39

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,260,450,980,98

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,150,280,710,78

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,530,941,792,16

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Wartości w wierszu 24 "1.Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:" są wartościami ujemnymi.
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-04-01
2020-04-01


do 2021-06-302021-01-012020-06-302020-01-01

2021-06-302020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej1 2922 4404932 362

Wpływy12 01911 2691 4537 232

Z tytułu posiadanych lokat7521314437

Z tytułu zbycia składników lokat11 72210 9831 4106 742

Pozostałe222732953
Wydatki10 72713 7091 9464 870

Z tytułu posiadanych lokat011970

Z tytułu nabycia składników lokat10 23413 2171 6614 337

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa1452752683

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję7401110

Z tytułu opłat dla depozytariusza52531125

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu3738915

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych2212

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości99942747

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0020

Z tytułu usług prawnych5123

Z tytułu posiadania nieruchomości00120

Pozostałe792812348
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej2 0073 3228683 379

Wpływy2 638400868867

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych2 638400867867

Z tytułu zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0010

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000

Odsetki0010

Pozostałe0000
Wydatki4 6453 72204 246

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych4 6453 72204 246

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu wyemitowanych obligacji0000

Z tytułu wypłaty przychodów0000

Z tytułu udzielonych pożyczek00220

Odsetki003530

Pozostałe00220
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych912228

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)7155 7623531 017

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego2 9318 6931 5612 931

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)2 2162 9311 9141 914

INFORMACJA DODATKOWA


PlikOpis

Sprawozdanie kwartalne_Informacja dodatkowa_2021_Q2_EAI.pdfInformacja dodatkowa


SKŁADNIKI LOKAT

2 kwartał1 kwartał2020 rok2 kwartał

2021 roku2021 roku 2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje2 4223 00140,422 1522 76745,252 4733 00044,811 5841 88339,01

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne
-1-0,01
-35-0,57
20,03
230,48

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa1 2001 23616,661 2001 24020,271 2001 23618,4689190118,67

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne


AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

AB S.A.(PLAB00000019)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE750Polska47410,55

AMBRA S.A.(PLAMBRA00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE5 013Polska611101,48

AMICA S.A.(PLAMICA00010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE256Polska23420,57

ASBISC ENTERPRISES PLC(CY1000031710)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE5 497Cypr1041171,58

ASSECO POLAND S.A.(PLSOFTB00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 865Polska1091441,94

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.(PLASSEE00014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 943Polska641191,60

AUTO PARTNER S.A.(PLATPRT00018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE6 300Polska46710,96

BANK MILLENNIUM S.A.(PLBIG0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE15 000Polska74700,94

BUDIMEX S.A.(PLBUDMX00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE210Polska63590,79

COMARCH S.A.(PLCOMAR00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE548Polska1111381,86

CREEPY JAR S.A.(PLCRPJR00019)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE69Polska65550,74

DECORA S.A.(PLDECOR00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 358Polska52941,27

DINO POLSKA S.A.(PLDINPL00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE167Polska45470,63

DOM DEVELOPMENT S.A.(PLDMDVL00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE619Polska47851,14

ENEA S.A.(PLENEA000013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE6 200Polska63530,71

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.(PLGPW0000017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 160Polska1021031,39

GRUPA KĘTY S.A.(PLKETY000011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE210Polska931361,83

ING BANK ŚLĄSKI S.A.(PLBSK0000017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE320Polska63590,79

INTER CARS S.A.(PLINTCS00010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE365Polska801381,86

KERNEL HOLDING S.A.(LU0327357389)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 130Ukraina61620,84

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.(PLKGHM000017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE325Polska64610,82

LENTEX S.A.(PLLENTX00010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE4 000Polska44440,59

LSI SOFTWARE S.A.(PLLSSFT00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 000Polska30330,44

MBANK S.A.(PLBRE0000012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE200Polska61650,88

MIRBUD S.A.(PLMRBUD00015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE8 000Polska43380,51

NEUCA S.A.(PLTRFRM00018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE90Polska62710,96

OPONEO.PL S.A.(PLOPNPL00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 800Polska961041,40

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.(PLPZU0000011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 700Polska63620,84

POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.(PLPKBEX00072)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE4 150Polska411061,43

PURE BIOLOGICS S.A.(PLPRBLG00010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE400Polska44430,58

SANOK RUBBER COMPANY S.A.(PLSTLSK00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 550Polska44390,53

SELENA FM S.A.(PLSELNA00010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 800Polska43410,55

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.(PLSTLEX00019)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE14 600Polska44510,69

STALPRODUKT S.A.(PLSTLPD00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE107Polska35410,55

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.(PLTAURN00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE29 200Polska72981,32

TEN SQUARE GAMES S.A.(PLTSQGM00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE228Polska751121,51

TIM S.A.(PLTIM0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 500Polska20811,09

TOYA S.A.(PLTOYA000011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE4 100Polska30350,47

UNIMOT S.A.(PLUNMOT00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE845Polska33400,54

VOXEL S.A.(PLVOXEL00014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE750Polska31350,47

WAWEL S.A.(PLWAWEL00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE98Polska74580,78

WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje


Bony skarbowe


Bony pieniężne


Inne


O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje


Bony skarbowe


Bony pieniężne


Inne
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:


Kontrakt Futures indeks gieldowy DPU1 2021.09.17 (-) (Długa)Aktywny rynek - rynek regulowanyEUREX DEUTSCHLANDEUREX DEUTSCHLANDNiemcyInstrument: TECDAX PERFORMANCE INDEX1
Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSU1 2021.09.17 (-) (Długa)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIEGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.PolskaInstrument: WIG20 INDEX6
Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMU1 2021.09-17 (-) (Długa)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIEGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.PolskaInstrument: MWIG40 INDEX6
Kontrakt Futures towary MGCQ1 2021.08.27 (-) (Długa)Aktywny rynek - rynek regulowanyCOMMODITIES EXCHANGE CENTERCOMMODITY EXCHANGE, INC.Stany ZjednoczoneInstrument: ZLOTO4
Kontrakt Futures indeks gieldowy ESU1 2021.09.17 (-) (Długa)Aktywny rynek - rynek regulowanyCHICAGO MERCANTILE EXCHANGECHICAGO MERCANTILE EXCHANGEStany ZjednoczoneInstrument: S&P 500 INDEX1
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne


Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-08-06 (-) (Krótka)Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczyDOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.PolskaWaluta: EUR22 000
10,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-08-06 (-) (Krótka)Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczyDOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.PolskaWaluta: USD147 000
-2-0,03UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemJEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa
SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI KAT. A (-)

Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI Typ: FIO499,19571721742,34

SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH (-)

Nazwa: AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH Typ: FIO1 272,69801731802,42

SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI KAT. A (-)

Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI Typ: FIO1 246,31751691762,37

SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY (PLUITFI00407)

Nazwa: GENERALI SFIO SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY Typ: SFIO1 514,94711721772,38

SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A (-)

Nazwa: SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Typ: FIO2 685,36731731792,41

SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA OBLIGACJE (PLUITFI00571)

Nazwa: GENERALI FIO SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA OBLIGACJE Typ: FIO450,52381701732,33

SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY (PLUITFI00605)

Nazwa: GENERALI FIO SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY Typ: FIO746,58541711772,38

Certyfikaty inwestycyjneTYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD


W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:
Budynki


Lokale


Grunty


Inne


Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki


Lokale


Grunty


Inne


Użytkowanie wieczyste:
Budynki


Lokale


Grunty


InneSTATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)1441,94

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)1191,60SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


PlikOpis

Sprawozdanie kwartalne_Nota nr 1_2021_Q2_EAI.pdfNota nr 1NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2kwartał

2021roku

Z tytułu zbytych lokat90

Z tytułu instrumentów pochodnych38

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy12

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe90

Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo90


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2kwartał

2021roku

Z tytułu nabytych aktywów143

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0

Z tytułu instrumentów pochodnych33

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne922

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych214

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0

Z tytułu rezerw149

Pozostałe zobowiązania0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-08-04TOMASZ KORABPREZES ZARZĄDUTOMASZ KORAB

2021-08-04KAMIL CHYLAKCZŁONEK ZARZĄDUKAMIL CHYLAK

2021-08-04JAKUB LIEBHARTCZŁONEK ZARZĄDUJAKUB LIEBHART

2021-08-04ANNA ŁYSAKOWSKADYREKTOR OPERACJI- OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PROWADZENIE KSIĄGANNA ŁYSAKOWSKAESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk