• Odbierz prezent
ENERGA S.A.: Zmiany w Zarządzie Energa SA (2021-10-27 16:54)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr33/2021
Data sporządzenia: 2021-10-27
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Zmiany w Zarządzie Energa SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Energa SA („Spółka") informuje, że w dniu 27 października 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powierzeniu Pani Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak z dniem 27 października 2021 roku funkcji Prezesa Zarządu Spółki VI Kadencji, w miejsce dotychczas sprawowanej funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.

Spółka poniżej przekazuje informacje dotyczące Pani Iwony Waksmundzkiej-Olejniczak.

Pani Iwona Waksmundzka-Olejniczak – Prezes Zarządu Energa SA

Profesjonalna menadżerka z wieloletnim doświadczeniem w realizacji działań biznesowych oraz zarządzaniu dużymi zespołami i strukturami korporacyjnymi, w szczególności w sektorze oil & gas oraz w sektorze bankowym. Dysponuje dogłębną wiedzą w zakresie zasad funkcjonowania rynku finansowego i kapitałowego, corporate governance, zarządzania dużymi projektami oraz budowania i wdrażania strategii spółek.

Od 7 maja 2020 roku w Zarządzie Energa SA. Związana jest także z PKN ORLEN S.A. od lutego 2018 roku, najpierw jako dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, a następnie od lutego 2019 roku jako Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich. W ramach pełnionej funkcji odpowiedzialna jest m.in. za opracowanie i realizację strategii PKN ORLEN (w tym strategii R&D), nadzór nad realizacją projektów strategicznych, przygotowanie i realizację projektów integracyjnych, współtworzenie i wdrażanie strategii spółki w zakresie inwestycji kapitałowych, a także kształtowanie i prowadzenie polityki informacyjnej oraz relacji z uczestnikami rynku kapitałowego.

Pani Iwona Waksmundzka-Olejniczak posiada również szerokie doświadczenie w sektorze bankowym. W latach 2016-2017 na stanowiskach menadżerskich w Banku Ochrony Środowiska S.A. nadzorowała obszar bankowości prywatnej, a następnie bankowości korporacyjnej. W latach 2013-2016 jako menadżer w Plus Banku S.A. odpowiadała za budowę, kształtowanie i realizację strategii marketingowej oraz polityki komunikacji zewnętrznej. Z kolei w latach 2002-2012 w Invest Banku S.A. zarządzała bankowością detaliczną i odpowiadała za kształtowanie oferty produktowej oraz budowę i realizację strategii banku. Od 2001 do 2002 była menadżerem ds. kluczowych klientów w ComputerLand. Wcześniej pracowała w Banku Współpracy Europejskiej odpowiadając za relacje z kluczowymi klientami Banku.

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Zarządzanie i Marketing) oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (Finanse i Bankowość). Posiada dyplom Executive MBA przyznany przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu. Ukończyła także studia podyplomowe „Project Management” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest Certyfikowanym Doradcą Finansowym European Financial Planning Association. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu funkcjonowania rynku finansowego, zarządzania projektami oraz umiejętności menedżerskich.

Zasiada w radach nadzorczych UNIPETROL, a.s., ORLEN Upstream Sp. z o.o. i jest Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Baltic Power sp. z o.o.

Pani Iwona Waksmundzka-Olejniczak nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Energi SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 33/2021

Date: 27 October 2021

Subject: Changes in the Management Board of Energa SA

Legal basis: Art. 56 section 1 point 2 of the Act on Offerings – current and periodic information

The Management Board of Energa SA (“Company”) informs that on 27 October 2021 the Supervisory Board of the Company appointed Ms. Iwona Waksmundzka-Olejniczak to hold as of 27 October 2021 the position of the President of the Company’s Management Board of the 6th term of office, in place of the position of the Vice-President of the Management Board for Corporate Affairs held so far.

The Company below provides information on Ms. Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

Ms. Iwona Waksmundzka-Olejniczak – President of the Management Board of Energa SA

Ms. Iwona Waksmundzka-Olejniczak is a professional manager with long-standing experience in implementing business activities as well as managing large teams and corporate structures, in particular in the oil & gas and banking sectors. She has an in-depth knowledge of the rules of the financial and capital markets, corporate governance, management of large projects as well as building and implementing company strategies.

She has been a Member of the Energa SA’s Management Board since 7 May 2020. She joined PKN ORLEN S.A. in February 2018, first as director of the Investor Relations Office, and since February 2019 as Executive Director for Strategy, Innovation and Investor Relations. Her responsibilities in this position include, among others, the development and implementation of the PKN ORLEN strategy (including R&D strategy), supervision over the implementation of strategic projects, preparation and execution of integration projects, co-creation and implementation of the company's strategy in the field of capital investments as well as the design and execution of the information policy and relations with capital market participants.

Ms. Iwona Waksmundzka-Olejniczak has also an extensive experience in the banking sector. In 2016-2017, in managerial positions at Bank Ochrony Środowiska S.A., she supervised the bank’s private banking and subsequently corporate banking business. From 2013 to 2016, as manager at Plus Bank S.A., she was responsible for the creation, design and execution of the marketing strategy and external communication policy. In 2002-2012, she worked for Invest Bank S.A., where she managed the retail banking and was responsible for the development of the product offer as well as design and execution of the bank’s strategy. From 2001 to 2002 she was the key account manager at ComputerLand. Earlier she worked for Bank Współpracy Europejskiej, where she was responsible for key account relationships.

She is a graduate of the Cracow University of Economics (Management and Marketing) and the University of Insurance and Banking in Warsaw (Finance and Banking). She holds an Executive MBA diploma awarded by the University of Commerce and Services in Poznań. She also completed a postgraduate Project Management programme at the Warsaw School of Economics. She is certified as a Financial Adviser by the European Financial Planning Association. She completed a wide range of courses and trainings in the field of financial market, project management and managerial skills.

She serves on the supervisory boards of UNIPETROL, a.s., ORLEN Upstream Sp. z o.o. and is the Vice Chairperson of the Supervisory Board at Baltic Power sp. z o.o.

Ms. Iwona Waksmundzka-Olejniczak is not engaged in any form of business activity competitive to Energa SA, does not participate in a competitive company or partnership, as a partner of a civil law partnership, a partnership or as a member of a company body and does not participate in any other competitive legal person as a member of its body as well as she is not listed in the Register of Insolvent Debtors maintained under the National Register Court Act.

ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-309Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grunwaldzka472
(ulica)(numer)
+48 58 778 83 00+48 58 778 83 99
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
957-095-77-22220353024
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-27Marek KasickiWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
2021-10-27Dominik WadeckiWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk