• Odbierz prezent
ENERGA S.A.: Zmiana postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA – ustanowienie kaucji (2021-04-21 14:41)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr9/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

ENERGA S.A.
Temat


Zmiana postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA – ustanowienie kaucji

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 80/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. Zarząd Energa SA („Spółka”) informuje, że w dniu 21 kwietnia 2021 r. powziął informację, iż Sąd Okręgowy w Gdańsku, w wyniku zażalenia złożonego przez Spółkę, w dniu 12 kwietnia 2021 r. wydał postanowienie, w którym zmienił wcześniejsze postanowienie z dnia 7 grudnia 2020 r. o udzieleniu akcjonariuszom Spółki zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 269.139.114 akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii AA oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLENERG00022 („Uchwała”). Postanowienie z dnia 7 grudnia 2020 r. zostało zmienione w ten sposób, że uzależniono jego wykonanie od złożenia przez powodów kaucji w kwocie 1.360.326,23 zł na zabezpieczenie roszczeń Spółki powstałych w wykonaniu postanowienia o zabezpieczeniu.

Postanowienie nie zawiera uzasadnienia. Postanowienie jest prawomocne.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 9/2021

Date: 21 April 2021

Subject: Amendment to the order granting security for the claim for invalidity or revocation of a resolution of the Extraordinary General Meeting of Energa SA - establishing a security deposit

Legal basis: Art. 56 section 1 point 2 of the Act on Offerings - current and periodic information

With reference to current report No. 80/2020 of 9 December 2020, the Management Board of Energa SA (the "Company") informs you that on 21 April 2021 it received information that on 12 April 2021 the Regional Court in Gdańsk, as a result of a complaint filed by the Company, issued a decision in which it amended its earlier decision of 7 December 2020 on granting security to the Company's shareholders for the claim to declare invalid or revoke Resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of the Company of 29 October 2020 on withdrawal from trading on the regulated market operated by Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Warsaw Stock Exchange) 269,139,114 series AA ordinary bearer shares of the Company bearing ISIN code PLENERG00022 in Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (National Depository for Securities) (the "Resolution"). The order dated 7 December 2020 was amended in such a way that its execution was made conditional on the plaintiffs depositing a security deposit in the amount of PLN 1,360,326.23 to secure the Company's claims arising in the performance of the security order.

The order does not contain grounds. The order is legally binding.


ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-309Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grunwaldzka472
(ulica)(numer)
+48 58 778 83 00+48 58 778 83 99
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
957-095-77-22220353024
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-21Adrianna Sikorska
Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji2021-04-21Marek Kasicki
Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk