• Odbierz prezent
ENERGA S.A.: Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za III kwartał i 9 miesięcy 2021 roku (2021-10-27 18:52)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr34/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

ENERGA S.A.
Temat


Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za III kwartał i 9 miesięcy 2021 roku

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd Spółki Energa SA przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Energa („Grupa”) za III kwartał i 9 miesięcy 2021 roku.

Szacunkowe wybrane dane za III kwartał 2021 roku:

Przychody Grupy: 3 317 mln zł (wobec 3 013 mln zł w III kwartale 2020 roku).
EBITDA Grupy: 692 mln zł (wobec 501 mln zł w III kwartale 2020 roku), w tym:
EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 424 mln zł (wobec 412 mln zł w III kwartale 2020 roku),
EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 14 mln zł (wobec 37 mln zł w III kwartale 2020 roku),
EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 263 mln zł (wobec 62 mln zł w III kwartale 2020 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 430 mln zł (wobec 236 mln zł w III kwartale 2020 roku).
Zysk netto Grupy: 295 mln zł (wobec 85 mln zł w III kwartale 2020 roku).
Nakłady inwestycyjne: 420 mln zł (wobec 375 mln zł w III kwartale 2020 roku).
Dystrybucja energii elektrycznej: 5 627 GWh (wobec 5 443 GWh w III kwartale 2020 roku).
Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 042 GWh (wobec 783 GWh w III kwartale 2020 roku).
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 407 GWh (wobec 4 611 GWh w III kwartale 2020 roku).

Grupa Energa wypracowała w III kwartale 2021 roku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie 692 mln zł, co oznacza wzrost o 38% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały przede wszystkim:

a) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Dystrybucja w wysokości 424 mln zł (wzrost o 12 mln zł r/r). Przyczyną wzrostu EBITDA była wyższa marża na sprzedaży usługi dystrybucyjnej w związku z korzystnym wolumenem,

b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 14 mln zł. Przyczyną obniżenia wartości tego wyniku r/r był wyższy koszt zmienny (głównie koszt zużycia kluczowych paliw do produkcji przy jednoczesnym wzroście kosztu zakupu uprawnień do emisji). Powyższy czynnik został częściowo skompensowany wyższymi przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej, pozytywnym wpływem nieodpłatnie otrzymanych świadectw pochodzenia oraz wyższymi przychodami z usług systemowych świadczonych dla Operatora Sieci Przesyłowej,

c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości 263 mln zł (wzrost o 201 mln zł). Przyczyną wzrostu EBITDA była wyższa marża na sprzedaży energii elektrycznej. Jest to w głównej mierze efekt ogólnej poprawy marżowości sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych w porównaniu do ubiegłego roku. Na tę poprawę marżowości wpływ miało m.in. zanotowanie korzystnego wyniku finansowego na wyprzedaży nadwyżek energii w sierpniu i wrześniu br. (wysoka produkcja energii z OZE na rynku lokalnym) po wysokich cenach rynkowych. Ponadto, występuje także efekt niskiej bazy. W 2020 roku obowiązywała niekorzystna taryfa Prezesa URE dla gospodarstw domowych rozliczanych na jej podstawie, a także wyniki 2020 roku były obniżone na skutek pandemii – zanotowano wówczas nieplanowaną stratę na wyprzedaży nadwyżek energii wynikającą ze zmniejszenia zapotrzebowania klientów na energię elektryczną.

Zysk netto Grupy w III kwartale 2021 roku wyniósł 295 mln zł w porównaniu do 85 mln zł w analogicznym okresie 2020 roku. Na wzrost wartości zysku netto r/r wpłynęły w głównej mierze wyższe wyniki operacyjne Grupy.

Szacunkowe wybrane dane za 9 miesięcy 2021 roku:

Przychody Grupy: 9 986 mln zł (wobec 9 108 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku).
EBITDA Grupy: 2 109 mln zł (wobec 1 556 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku), w tym:
EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 1 503 mln zł (wobec 1 352 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku),
EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 163 mln zł (wobec 135 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku),
EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 474 mln zł (wobec 114 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 1 237 mln zł (wobec 299 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku).
Zysk netto Grupy: 963 mln zł (wobec -682 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku).
Nakłady inwestycyjne: 1 365 mln zł (wobec 1 190 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku).
Dystrybucja energii elektrycznej: 17 194 GWh (wobec 16 110 GWh w ciągu 9 miesięcy 2020 roku).
Produkcja energii elektrycznej brutto: 2 964 GWh (wobec 2 207 GWh w ciągu 9 miesięcy 2020 roku).
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 13 723 GWh (wobec 13 886 GWh w ciągu 9 miesięcy 2020 roku).

W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2021 roku Grupa Energa wypracowała EBITDA w wysokości 2 109 mln zł, co oznacza wzrost o 553 mln zł (36%) r/r. Za wyższe wyniki odpowiada przede wszystkim Linia Biznesowa Sprzedaż (wzrost EBITDA o 360 mln zł r/r), co jest związane z poprawą marżowości sprzedaży energii do odbiorców końcowych w porównaniu do ubiegłego roku (marża na sprzedaży energii wyższa aż o 483 mln zł r/r), a także Linia Biznesowa Dystrybucja, gdzie EBITDA wzrosła r/r o 151 mln zł i był to przede wszystkim efekt wyższej marży na dystrybucji (efekt wyższego wolumenu dystrybucji) oraz niższych kosztów operacyjnych. Wyższa była także EBITDA Linii Biznesowa Wytwarzanie (o 28 mln zł). Wzrost EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie był w głównej mierze spowodowany wyższymi przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej oraz wyższym przychodem z usług systemowych, gdzie pozytywny wpływ powyższych czynników został częściowo obniżony wyższym kosztem zużycia kluczowych paliw do produkcji oraz wyższym kosztem zakupu uprawnień do emisji.

Prezentowane dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane finansowe i operacyjne zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Energa za III kwartał 2021 roku.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 34/2021

Date: 27 October 2021

Subject: Estimated financial and operational data of the Energa Group for Q3 and 9 months of 2021

Legal basis: Article 17 (1) of MAR - inside information

The Management Board of Energa SA hereby reports estimated selected financial and operational data of the Energa Group (“Group”) for the third quarter and 9 months of 2021.

Estimated selected data for Q3 2021:

Revenues of the Group: PLN 3,317 million (vs. PLN 3,013 million in Q3 2020).

EBITDA of the Group: PLN 692 million (vs. PLN 501 million in Q3 2020), including:

EBITDA of the Distribution Business Line: PLN 424 million (vs. PLN 412 million in Q3 2020),

EBITDA of the Generation Business Line: PLN 14 million (vs. PLN 37 million in Q3 2020),

EBITDA of the Sales Business Line: PLN 263 million (vs. PLN 62 million in Q3 2020).

Operating result (EBIT) of the Group: PLN 430 million (vs. PLN 236 million in Q3 2020).

Net profit of the Group: PLN 295 million (vs. PLN 85 million in Q3 2020).

CAPEX of the Group: PLN 420 million (vs. PLN 375 million in Q3 2020).

Distribution of electricity: 5,627 GWh (vs. 5,443 GWh in Q3 2020).

Gross production of electricity: 1,042 GWh (vs. 783 GWh in Q3 2020).

Retail sales of electricity: 4,407 GWh (vs. 4,611 GWh in Q3 2020).

In Q3 2021, the Energa Group generated PLN 692 million in EBITDA (operating profit before amortization and impairment of non-financial non-current assets), a 38% increase compared to the corresponding period of the previous year. This result was mainly influenced by:

a) EBITDA achieved by the Distribution Business Line in the amount of PLN 424 million (an increase by PLN 12 million y/y). The reason for the increase in EBITDA was the higher margin on the sale of the distribution service due to the favourable volume,

b) EBITDA achieved by the Generation Business Line in the amount of PLN 14 million. The reason for the decrease in value of this result was the higher variable cost (mainly the cost of using key fuels for production while the cost of purchasing emission allowances increased). This factor was partly offset by higher revenues from the sale of electricity, the positive impact of free certificates of origin and higher revenues from system services provided to the Transmission System Operator,

c) EBITDA achieved by the Sales Business Line of PLN 263 million (an increase of PLN 201 million). The reason for the increase in EBITDA was the higher margin on electricity sales. This is mainly due to an overall improvement in the margins of electricity sales to end users compared to last year. This improvement in margins was influenced, among others, by the positive financial outcome of the sale of surplus energy in August and September 2021 (high RES generation in the local market) at high market prices. Moreover, there is also a low base effect. In 2020, there was an unfavourable tariff from the President of the ERO for households billed under this tariff, and also the 2020 results were reduced due to the pandemic - an unplanned loss was then recorded on the sale of surplus energy resulting from a reduction in customer demand for electricity.

The Group’s net profit in Q3 2021 amounted to PLN 295 million compared to PLN 85 million in the corresponding period of 2020. The y/y increase in the net profit was mainly due to higher operating results of the Group.

Estimated selected data for 9 months of 2021:

Revenues of the Group: PLN 9,986 million (vs. PLN 9,108 million in 9M 2020).

EBITDA of the Group: PLN 2,109 million (vs. PLN 1,556 in 9M 2020), including:

EBITDA of the Distribution Business Line: PLN 1,503 million (vs. PLN 1,352 million in 9M 2020),

EBITDA of the Generation Business Line: PLN 163 million (vs. PLN 135 million in 9M 2020),

EBITDA of the Sales Business Line: PLN 474 million (vs. PLN 114 million in 9M 2020).

Operating result (EBIT) of the Group: PLN 1,237 million (vs. PLN 299 million in 9M 2020).

Net profit of the Group: PLN 963 million (vs. PLN -682 million in 9M 2020).

CAPEX of the Group: PLN 1,365 million (vs. PLN 1,190 million in 9M 2020).

Distribution of electricity: 17,194 GWh (vs. 16,110 GWh in 9M 2020).

Gross production of electricity: 2,964 GWh (vs. 2,207 GWh in 9M 2020).

Retail sales of electricity: 13,723 GWh (vs. 13,886 GWh in 9M 2020).

During the first 9 months of 2021, the Energa Group achieved an EBITDA of PLN 2,109 million, which means an increase of PLN 553 million (36%) y/y. Higher results are primarily attributable to the Sales Business Line (increase in EBITDA by PLN 360 million y/y), which is connected with the improvement in the margins of energy sales to end users compared to last year (energy sales margin higher by up to PLN 483 million y/y), as well as to the Distribution Business Line, where EBITDA increased by PLN 151 million y/y, mainly as a result of higher distribution margins (effect of higher distribution volume) and lower operating costs. The EBITDA of the Generation Business Line was also higher (by PLN 28 million). The increase in EBITDA of the Generation Business Line was mainly due to higher revenues from electricity sales and higher revenues from system services, where the positive impact of the above factors was partly reduced by higher costs of consumption of key fuels used for production and higher costs of purchase of emission allowances.

The data presented are estimates and may change. The final financial and operational data of the Energa Group will be presented in the consolidated quarterly report of the Energa Group for Q3 2021.


ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-309Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grunwaldzka472
(ulica)(numer)
+48 58 778 83 00+48 58 778 83 99
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
957-095-77-22220353024
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-27Dominik WadeckiWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych
2021-10-27Marek KasickiWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk