Advertisement
  • Odbierz prezent
ENERGA S.A.: raport finansowy (2021-04-15 19:24)

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020


(rok)


(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres oddozawierający sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie
data przekazania:ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)ENERGA S.A.
Energetyka (ene)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)80-309
Gdańsk(kod pocztowy)
(miejscowość)Grunwaldzka
472(ulica)
(numer)+48 58 778 83 00
+48 58 778 83 99(telefon)

(fax)


(e-mail)

(www)957-095-77-22
220353024(NIP)

(REGON)259400HYI1DKOD4Y1V58
0000271591

(LEI)


(KRS)KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody ze sprzedaży87,0086,0019,0020,00
Zysk z działalności operacyjnej-110,00-86,00-25,00-20,00
Strata brutto -209,00-413,00-47,00-96,00
Strata netto -197,00-374,00-44,00-87,00
Całkowite dochody-241,00-392,00-54,00-91,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-17,00-61,00-4,00-14,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej182,00327,0041,0076,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -902,00-1 505,00-202,00-350,00
Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-737,00-1 239,00-165,00-288,00
Strata netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję)-0,48-0,90-0,11-0,21
Liczba akcji zwykłych wyemitowanych zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję (w mln) 414,00414,00414,00414,00
Aktywa trwałe 11 426,0011 464,002 476,002 692,00
Aktywa obrotowe1 772,002 109,00384,00495,00
Aktywa razem13 198,0013 573,002 860,003 187,00
Zobowiązania długoterminowe3 926,003 628,00851,00852,00
Zobowiązania krótkoterminowe2 320,002 752,00503,00646,00
Kapitał własny ogółem6 952,007 193,001 506,001 689,00
Kapitał podstawowy4 522,004 522,00980,001 062,00
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)*16,7917,373,644,08
Liczba akcji zwykłych na koniec okresu (w mln)414,00414,00414,00414,00
Powyższe dane prezentowane są w milionach zł oraz w milionach euro, o ile nie wskazano inaczej.

* Wartość księgowa, czyli aktywa pomniejszone o zobowiązania, podzielone przez liczbę akcji.

Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 31 grudnia 2020 roku oraz 31 grudnia 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

− poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148, na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585.
− poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku - 4,4742, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku - 4,3018.
− poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku - 4, 4742, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku - 4,3018.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

List_Prezesa_Zarzadu_Energa_SA.xhtml1. List Prezesa Zarządu Energi SA

Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_i_Energi_SA_2020.xhtml2. Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energi SA w 2020 r.

Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_i_Energi_SA_2020.xhtml.XAdES2. Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energi SA w 2020 r.

Oswiadczenie_i_Informacja_Zarzadu_JSF_2020.xhtml3. Oświadczenie i Informacja Zarządu Energi SA ws. rzetelności sporządzenia Jednostkowego Spr. Finansowego za 2020 r.

Oswiadczenie_i_Informacja_Zarzadu_JSF_2020.xhtml.XAdES3. Oświadczenie i Informacja Zarządu Energi SA ws. rzetelności sporządzenia Jednostkowego Spr. Finansowego za 2020 r.

SFENERGA_MSSF_2020.xhtml4. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Energi SA za 2020 r.

SFENERGA_MSSF_2020.xhtml.xades4. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Energi SA za 2020 r.

ENERGA SA_E3686B_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020

ENERGA SA_E3686B_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xades5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020

Uzasadnienie_RN_do_oceny_dot_sprawozdan_2020.xhtml6. Ocena Rady Nadzorczej Energa SA dotycząca sprawozdań finansowych za 2020 r.

Oswiadczenie_RN_dot_firmy_audytorskiej.xhtml7. Oświadczenie Rady Nadzorczej Energa SA dotyczące polityki wyboru audytora oraz w sprawie Komitetu Audytu

Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_Energa_SA_2020.xhtml8. Wybrane jednostkowe dane finansowe Energi SA za 2020 r.

ENERGA_SPRAWOZDANIE_INF_NIEFINANSOWE_2020.xhtml9. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Energa za 2020 r.

ENERGA_SPRAWOZDANIE_INF_NIEFINANSOWE_2020.xhtml.XAdES9. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Energa za 2020 r.

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk