• Odbierz prezent
ENERGA S.A.: raport finansowy (2021-04-15 19:10)

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020


(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresoddozawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE

w walucie
data przekazania:ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)ENERGA S.A.
Energetyka (ene)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)80-309
Gdańsk(kod pocztowy)
(miejscowość)Grunwaldzka
472(ulica)
(numer)+48 58 778 83 00
+48 58 778 83 99(telefon)

(fax)


(e-mail)

(www)957-095-77-22

(NIP)

(REGON)259400HYI1DKOD4Y1V58
0000271591

(LEI)


(KRS)KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody ze sprzedaży12 496,0011 479,002 793,002 668,00

Zysk z działalności operacyjnej664,00459,00148,00107,00

Strata brutto -219,00-759,00-49,00-176,00

Strata netto za okres przypadająca na właścicieli jednostki dominującej-393,00-952,00-88,00-221,00

Całkowite dochody-521,00-1 092,00-116,00-254,00

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej *1 875,001 253,00419,00291,00

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej *-1 578,00-2 037,00-353,00-474,00

Środki pieniężne netto z działalności finansowej *-1 533,00-485,00-343,00-113,00

Zwiększenie/ (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów *-1 236,00-1 269,00-276,00-295,00

Strata netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję)-0,95-2,30-0,21-0,53

Liczba akcji w mln zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję 414,00414,00414,00414,00

Aktywa trwałe 16 255,0016 275,003 522,003 822,00

Aktywa obrotowe3 413,004 692,00740,001 102,00

Aktywa razem19 668,0020 967,004 262,004 924,00

Zobowiązania długoterminowe6 861,006 912,001 487,001 623,00

Zobowiązania krótkoterminowe4 064,004 791,00881,001 125,00

Kapitał własny8 743,009 264,001 895,002 175,00

Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej8 779,009 253,001 902,002 173,00

Kapitał podstawowy4 522,004 522,00980,001 062,00

Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)21,2122,354,605,25

Liczba akcji w mln zastosowana do obliczenia wartości księgowej na akcję414,00414,00414,00414,00

Liczba akcji w mln na koniec okresu 414,00414,00414,00414,00
Powyższe dane prezentowane są w milionach zł oraz w milionach euro, o ile nie wskazano inaczej.

*na dzień 31.12.2019 dane zostały przekształcone

Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 31 grudnia 2020 roku oraz 31 grudnia 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

− poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148, na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585.
− poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku - 4,4742, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku - 4,3018.
−poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku - 4,4742, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku - 4,3018.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List_Prezesa_Zarzadu_Energa_SA.xhtml1. List Prezesa Zarządu Energi SA
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_i_Energi_SA_2020.xhtml2. Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energi SA w 2020 r. wraz z Oświadczeniem Zarządu
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_i_Energi_SA_2020.xhtml.XAdES2. Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energi SA w 2020 r. wraz z Oświadczeniem Zarządu
energa-2020-12-31.zip3. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Energa za 2020 r.
energa-2020-12-31.zip.XAdES3. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Energa za 2020 r.
ENERGA SA_E3686B_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml4. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020
ENERGA SA_E3686B_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades4. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020
Uzasadnienie_RN_do_oceny_dot_sprawozdan_2020.xhtml5. Ocena Rady Nadzorczej Energa SA dotycząca sprawozdań finansowych za 2020 r.
Oswiadczenie_RN_dot_firmy_audytorskiej.xhtml6. Oświadczenie Rady Nadzorczej Energa SA dotyczące polityki wyboru audytora oraz w sprawie Komitetu Audytu
Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_Grupy_Energa_2020.xhtml7. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa za 2020 r.
ENERGA_SPRAWOZDANIE_INF_NIEFINANSOWE_2020.xhtml8. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Energa za 2020 r.
ENERGA_SPRAWOZDANIE_INF_NIEFINANSOWE_2020.xhtml.XAdES8. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Energa za 2020 r.

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk