• Sklep
  • Odbierz prezent
Enea spółka

29 maja spółka energetyczna Enea przedstawiła wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Były one zgodne z podanymi wcześniej prognozami. Co wpłynęło na wyniki finansowe spółki?

 

29 maja przed rozpoczęciem sesji na GPW, Enea opublikowała raport kwartalny. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 4 mld zł wobec 2,99 mld zł w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 441,3 mln zł wobec 338,8 mln zł rok wcześniej. Enea osiągnęła zysk netto w wysokości 279,8 mln zł wobec 254,1 mln zł w 1 kwartale zeszłego roku. W 1 kwartale 2019 r. EBITDA wyniosła 798,8 mln zł wobec 702,1 mln zł rok wcześniej.

EBITDA segmentu Wytwarzanie wyniosła 400 mln zł. Wynik ten wzrósł o 173 mln zł rok do roku. Na wzrost wyniku EBITDA w segmencie Wytwarzania pozytywnie wpłynął wzrost cen energii elektrycznej i zielonych certyfikatów, a także niezakłócona praca wszystkich źródeł wytwórczych.

EBITDA segmentu Wydobycie wyniosła 219 mln zł. Wynik ten wzrósł o 96 mln zł rok do roku. Wyższy wynik tego segmentu jest rezultatem większej produkcji i wyższej ceny sprzedaży węgla, a także pracy nad poprawą efektywności operacyjnej kopalni, zwłaszcza w zakresie kosztów stałych.

EBITDA segmentu Dystrybucja wyniosła 249 mln zł. Wynik ten był niższy o 49 mln zł rok do roku. Spółka poinformowała, że wyższe średnie ceny energii elektrycznej przyczyniły się do wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej. W tym segmencie nastąpił także spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej, głównie na skutek zmiany stanu rezerw dot. majątku sieciowego. Dodano, że w analogicznym okresie poprzedniego roku miały miejsce wyższe przychody od ubezpieczyciela.

Wynik EBITDA segmentu Obrót był ujemny i wyniósł -11 mln zł. Wynik ten uległ obniżeniu o 64 mln zł rok do roku. Do spadku EBITDA w tym segmencie przyczyniły się wyższe koszty zakupu energii i obowiązków ekologicznych w obrocie detalicznym oraz wzrost cen uprawnień do emisji CO2 w obrocie hurtowym.

Wynik EBITDA z pozostałej działalności wyniósł 26 mln zł wobec 19 mln zł rok wcześniej.

W 1 kwartale 2019 r. Enea wydała na inwestycje 563,2 mln zł. Spółka poinformowała, ze produkcja i sprzedaż węgla handlowego kształtowały się na poziomie 2,4 mln ton. Grupa wytworzyła 6,1 TWh energii elektrycznej. Sprzedaż ciepła wyniosła 2 443 TJ. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 5,1 TWh. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł 5 417 GWh.

Wyniki osiągnięte przez spółkę były zgodne z podanymi wcześniej prognozami. Cena akcji Enei wzrosła na początku środowej sesji na GPW, jednak w czasie jej trwania osunęła się nieznacznie pod kreskę (o 0,12%).

Czytaj także: Enea z szacunkowymi wynikami kwartalnymi. Akcje spółki w górę.

8 maja Enea przedstawiła szacunkowe wyniki kwartalne. Ucieszyły one inwestorów. Co wpłynęło na wyniki osiągnięte przez spółkę?   8 maja po sesji na GPW, spółka energetyczna Enea przedstawiła szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za 1 kwartał 2019 r. Według przedstawionych przez spółkę szacunkó.. Czytaj
Enea z szacunkowymi wynikami kwartalnymi. Akcje spółki w górę.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestorka. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk