• Odbierz prezent
ENEA: raport finansowy (2021-03-25 20:14)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-25
ENEA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ENEAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
60-201Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Górecka1
(ulica)(numer)
61 856 10 0061 816 11 17
(telefon)(fax)
gielda@enea.plwww.enea.pl
(e-mail)(www)
777-00-20-640630139960
(NIP)(REGON)
2594003JTXPYO8NOG0180000012483
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopres Polska spółka z o.o. Audyt sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży netto18 176 505,0015 796 298,004 062 515,003 672 021,00
Rekompensaty3 284,00597 278,00734,00138 844,00
Przychody z tytułu leasingu i subleasingu operacyjnego14 765,007 722,003 300,001 795,00
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody18 194 554,0016 401 298,004 066 549,003 812 659,00
(Strata)/zysk z działalności operacyjnej-1 706 259,001 784 127,00-381 355,00414 740,00
(Strata)/zysk przed opodatkowaniem-2 603 549,00871 271,00-581 903,00202 536,00
(Strata)/zysk netto okresu sprawozdawczego-2 234 337,00540 697,00-499 382,00125 691,00
EBITDA3 301 958,003 337 916,00738 000,00775 935,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 157 764,002 144 615,00705 772,00498 539,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 576 300,00-2 312 818,00-575 812,00-537 640,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 401 857,001 279 312,00-536 824,00297 390,00
Przepływy pieniężne netto, razem-1 820 393,001 111 109,00-406 864,00258 289,00
Średnioważona liczba akcji (w szt.)441 442 578,00441 442 578,00441 442 578,00441 442 578,00
(Strata)/zysk netto na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję)-5,140,96-1,150,22
(Strata)/zysk rozwodniony na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję)-5,140,96-1,150,22
Aktywa razem29 889 863,0032 843 854,006 476 957,007 712 541,00
Zobowiązania razem16 795 510,0017 364 083,003 639 488,004 077 512,00
Zobowiązania długoterminowe10 009 542,0010 855 419,002 169 009,002 549 118,00
Zobowiązania krótkoterminowe6 785 968,006 508 664,001 470 479,001 528 394,00
Kapitał własny13 094 353,0015 479 771,002 837 469,003 635 029,00
Kapitał zakładowy588 018,00588 018,00127 420,00138 081,00
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję)29,6635,076,438,23
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję)29,6635,076,438,23
Przekształcenie prezentacyjne danych za okres porównawczy (2019 rok) zostało przedstawione w nocie 6 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Powyższe dane finansowe za rok 2020 i 2019 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2020 r. – 4,6148 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 r. – 4,2585 PLN/EUR), - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych
przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. – 4,4742 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. – 4,3018 PLN/EUR).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
enea_2020.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ENEA za 2020 rok
enea_2020.zip.XAdESSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ENEA za 2020 rok - podpisy
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ENEA_S.A._oraz_Grupy_Kapitalowej_ENEA_w_2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz GK ENEA w 2020 roku
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ENEA_S.A._oraz_Grupy_Kapitalowej_ENEA_w_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz GK ENEA w 2020 roku - podpisy
Oswiadczenie_Zarzadu_2020_SSF.xhtmlOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Oswiadczenie_Zarzadu_2020_SSF.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego - podpisy
Informacja_Zarzadu_2020_SSF.xhtmlInformacja Zarządu ENEA S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Informacja_Zarzadu_2020_SSF.xhtml.XAdESInformacja Zarządu ENEA S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej - podpisy
Sprawozdanie z badania_GK ENEA 2020_skonsolidowane.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Sprawozdanie z badania_GK ENEA 2020_skonsolidowane.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania - podpisy
Ocena Rady Nadzorczej ENEA S.A. SSF_2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej ENEA S.A.
Oświadczenie Rady Nadzorczej ENEA S.A. SSF_2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej ENEA S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu ds. Audytu
enea-2020-12-31_EN.xhtml
Report_of_the_Management_Board_on_the_operations_of_ENEA_S.A._and_ENEA_Group_in_FY_2020.xhtml
Statements_of_the_Management_Board_2020_SSF.xhtml
Notification_of_the_Management_Board_2020_SSF.xhtml
ENEA Group_Auditors report 2020_consolidated_ENG.xhtml
Opinion_of_the_Supervisory_Board_of_ENEA_SA_2020_SSF.xhtml
Statement_of_the_Supervisory_Board_of_ENEA_SA_2020_SSF.xhtml

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk