• Odbierz prezent
ENEA: raport finansowy (2021-03-25 20:08)

Spis załączników:

20210325_200830_1449553251_Sprawozdanie_finansowe_ENEA_SA_2020.xhtml
20210325_200830_1449553251_Sprawozdanie_finansowe_ENEA_SA_2020.xhtml.XAdES
20210325_200830_1449553251_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ENEA_S.A._oraz_Grupy_Kapitalowej_ENEA_w_2020.xhtml
20210325_200830_1449553251_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ENEA_S.A._oraz_Grupy_Kapitalowej_ENEA_w_2020.xhtml.XAdES
20210325_200830_1449553251_Oswiadczenie_Zarzadu_2020_JSF.xhtml
20210325_200830_1449553251_Oswiadczenie_Zarzadu_2020_JSF.xhtml.XAdES
20210325_200830_1449553251_Sprawozdanie_z_badania_ENEA_2020_jednostkowe.xhtml
20210325_200830_1449553251_Sprawozdanie_z_badania_ENEA_2020_jednostkowe.xhtml.xades
20210325_200830_1449553251_Informacja_Zarzadu_2020_JSF.xhtml
20210325_200830_1449553251_Informacja_Zarzadu_2020_JSF.xhtml.XAdES
20210325_200830_1449553251_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ENEA_S.A._JSF_2020.xhtml
20210325_200830_1449553251_Ocena_Rady_Nadzorczej_ENEA_S.A._JSF_2020.xhtml
20210325_200830_1449553251_Separate_financial_statements_ENEA_SA_2020.xhtml
20210325_200830_1449553251_Report_of_the_Management_Board_on_the_operations_of_ENEA_S.A._and_ENEA_Group_in_FY_2020.xhtml
20210325_200830_1449553251_Statements_of_the_Management_Board_2020_JSF.xhtml
20210325_200830_1449553251_ENEA_Auditors_report_2020_standalone_ENG.xhtml
20210325_200830_1449553251_Notification_of_the_Management_Board_2020_JSF.xhtml
20210325_200830_1449553251_Statement_of_the_Supervisory_Board_of_ENEA_SA_2020_JSF.xhtml
20210325_200830_1449553251_Opinion_of_the_Supervisory_Board_of_ENEA_SA_2020_JSF.xhtml
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-25
ENEA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ENEAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
60-201Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Górecka1
(ulica)(numer)
61 856 10 0061 816 11 17
(telefon)(fax)
gielda@enea.plwww.enea.pl
(e-mail)(www)
777-00-20-640630139960
(NIP)(REGON)
2594003JTXPYO8NOG0180000012483
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopres Polska spółka z o.o. Audyt sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody ze sprzedaży netto6 187 360,005 100 215,001 382 898,001 185 600,00
Rekompensaty3 284,00597 163,00734,00138 817,00
Przychody z tytułu leasingu operacyjnego312,0070,0070,0016,00
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody6 190 956,005 697 448,001 383 702,001 324 433,00
Strata z działalności operacyjnej-191 109,00-113 831,00-42 714,00-26 461,00
(Strata)/zysk przed opodatkowaniem-3 397 659,00287 294,00-759 389,0066 785,00
(Strata)/zysk netto okresu sprawozdawczego-3 356 750,00283 331,00-750 246,0065 863,00
EBITDA-185 973,00-108 589,00-41 566,00-25 243,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-411 351,00-30 933,00-91 938,00-7 191,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej400 024,00429 197,0089 407,0099 771,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 326 190,001 318 154,00-519 912,00306 419,00
Przepływy pieniężne netto, razem-2 337 517,001 716 418,00-522 444,00399 000,00
Średnioważona liczba akcji (w szt.)441 442 578,00441 442 578,00441 442 578,00441 442 578,00
(Strata)/zysk netto na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję)-7,600,64-1,700,15
(Strata)/zysk rozwodniony na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję)-7,600,64-1,700,15
Aktywa razem19 494 521,0024 696 633,004 224 348,005 799 374,00
Zobowiązania razem9 367 049,0011 122 454,002 029 784,002 611 824,00
Zobowiązania długoterminowe6 720 747,007 936 568,001 456 346,001 863 700,00
Zobowiązania krótkoterminowe2 646 302,003 185 886,00573 438,00748 124,00
Kapitał własny10 127 472,0013 574 179,002 194 564,003 187 549,00
Kapitał zakładowy588 018,00588 018,00127 420,00138 081,00
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR)22,9430,754,977,22
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR)22,9430,754,977,22
Powyższe dane finansowe za rok 2020 i 2019 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na 31 grudnia 2020 r. – 4,6148 PLN/EUR (na 31 grudnia 2019 r. – 4,2585 PLN/EUR),
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. – 4,4742 PLN/EUR (od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. – 4,3018 PLN/EUR).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie_finansowe_ENEA_SA_2020.xhtmlSprawozdanie finansowe ENEA S.A. za 2020 rok
Sprawozdanie_finansowe_ENEA_SA_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie finansowe ENEA S.A. za 2020 rok - podpisy
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ENEA_S.A._oraz_Grupy_Kapitalowej_ENEA_w_2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz GK ENEA w 2020 roku
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ENEA_S.A._oraz_Grupy_Kapitalowej_ENEA_w_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz GK ENEA w 2020 roku - podpisy
Oswiadczenie_Zarzadu_2020_JSF.xhtmlOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenie JSF
Oswiadczenie_Zarzadu_2020_JSF.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenie JSF - podpisy
Sprawozdanie z badania_ENEA 2020_jednostkowe.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Sprawozdanie z badania_ENEA 2020_jednostkowe.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania - podpisy
Informacja_Zarzadu_2020_JSF.xhtmlInformacja Zarządu ENEA S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Informacja_Zarzadu_2020_JSF.xhtml.XAdESInformacja Zarządu ENEA S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej - podpisy
Oświadczenie Rady Nadzorczej ENEA S.A. JSF_2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej ENEA S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu ds. Audytu
Ocena Rady Nadzorczej ENEA S.A. JSF_2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej ENEA S.A. dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego
Separate_financial_statements_ENEA_SA_2020.xhtml
Report_of_the_Management_Board_on_the_operations_of_ENEA_S.A._and_ENEA_Group_in_FY_2020.xhtml
Statements of the Management Board 2020 JSF.xhtml
ENEA_Auditors report 2020_standalone_ENG.xhtml
Notification of the Management Board 2020 JSF.xhtml
Statement_of_the_Supervisory_Board_of_ENEA_SA_2020_JSF.xhtml
Opinion_of_the_Supervisory_Board_of_ENEA_SA_2020_JSF.xhtml

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk