• Odbierz prezent
ENEA: Podpisanie umowy sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. (2021-03-26 18:15)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Podpisanie umowy sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2020 z 1 października 2020 roku w sprawie podpisania listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. („PGE EJ 1”), Zarząd ENEA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 26 marca 2021 roku zawarta została ze Skarbem Państwa („Skarb Państwa”) umowa sprzedaży dotycząca nabycia przez Skarb Państwa 100 %. udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. („Umowa”).
Umowa została podpisana przez wszystkie podmioty posiadające udziały w spółce PGE EJ 1 (oprócz Emitenta są to KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A. łącznie jako Wspólnicy), która jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Emitent posiada 10% udziałów w PGE EJ 1.
Zgodnie z postanowieniami Umowy, Emitent sprzedaje Skarbowi Państwa 532 523 udziały PGE EJ 1, stanowiące 10% kapitału zakładowego oraz reprezentujące 10% głosów na zgromadzeniu wspólników PGE EJ 1. Po zamknięciu transakcji Emitent nie będzie posiadał udziałów w spółce PGE EJ 1.
Cena sprzedaży za 100% udziałów wynosi 531 362 000 zł, z czego na Emitenta przypada 53 136 200 zł. Płatność za udziały w PGE EJ 1 nastąpi nie później niż w dniu 31 marca 2021 roku. Cena sprzedaży będzie podlegać korekcie na bazie wyceny PGE EJ 1 zaktualizowanej na dzień zamknięcia transakcji. W ocenie Emitenta ewentualna korekta nie będzie miała znaczącego wpływu na ostateczną cenę sprzedaży.
Ponadto Wspólnicy zawarli z PGE EJ 1 aneks do porozumienia z 15 kwietnia 2015 roku w sprawie WorleyParsons, zgodnie z którym Wspólnicy proporcjonalnie odpowiadają za zobowiązania lub proporcjonalnie przysługują im świadczenia potencjalnie powstałe w wyniku rozstrzygnięcia sporu z WorleyParsons do poziomu roszczeń wraz z odsetkami na dzień 26 marca 2021 roku. Informacje nt. przebiegu sporu pomiędzy PGE EJ 1,
a WorleyParsons przekazywane były przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. we właściwych raportach okresowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No.: 9/2021

Date of Preparation: 26 March 2021

Issuer’s Abbreviated Name: ENEA S.A.

Subject: Signing of an agreement to purchase an equity stake in PGE EJ 1 Sp. z o.o.

Legal Basis: Article 17(1) of the Market Abuse Regulation – confidential information

Body of the report:

With reference to Current Report No. 43/2020 of 1 October 2020 on the signing of a letter of intent on the purchase of an equity stake in PGE EJ 1 Sp. z o.o. (“PGE EJ 1”), the Management Board of ENEA S.A. (“Issuer”) hereby reports that on 26 March 2021 an agreement was entered into with the State Treasury (“State Treasury”) providing for the purchase by the State Treasury of a 100% equity stake in PGE EJ 1 sp. z o.o. (“Agreement”).

The Agreement was signed by all shareholders of PGE EJ 1 (besides the Issuer, these are KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. and TAURON Polska Energia S.A., jointly referred to as the “Shareholders”). The company is responsible for the preparation and execution of an investment project involving the construction and operation of Poland’s first nuclear power plant. The Issuer holds a 10% equity stake in PGE EJ 1.

Pursuant to the provisions of the Agreement, the Issuer is selling to the State Treasury 532,523 shares in PGE EJ 1, representing 10% of the share capital and carrying the right to 10% of votes at the shareholder meeting of PGE EJ 1. After the transaction has been closed, the Issuer will cease to hold any shares in PGE EJ 1.

The purchase price for the 100% equity stake is PLN 531,362,000, of which approximately PLN 53,136,200 is payable to the Issuer. Payment for the shares in PGE EJ 1 will be made by 31 March 2021. The purchase price will be subject to adjustment based on the valuation of PGE EJ 1 updated as at the transaction closing date. In the Issuer’s opinion, such adjustment, if any, will not have a significant impact on the final purchase price.

Moreover, the Shareholders and PGE EJ 1 have entered into an annex to the agreement of 15 April 2015 concerning WorleyParsons, under which the Shareholders are liable on a pro rata basis for the liabilities or are entitled on a pro rata basis to benefits potentially arising from the settlement of the dispute with WorleyParsons, up to the value of claims plus interest as at 26 March 2021. Information on the progress of the dispute between PGE EJ 1 and WorleyParsons has been disclosed by PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. in the pertinent periodic reports.

ENEA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ENEAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-201Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Górecka 1
(ulica)(numer)
+48/061 884 5544+48/061 884 5955
(telefon)(fax)
gielda@enea.plwww.enea.pl
(e-mail)(www)
777-00-20-640630139960
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Paweł SzczeszekPrezes ZarząduPaweł Szczeszek
2021-03-26Rafał MuchaCzłonek ZarząduRafał Mucha

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk