• Odbierz prezent
ENEA: Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2020 rok jednorazowych operacji o charakterze księgowym (2021-02-25 19:51)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2020 rok jednorazowych operacji o charakterze księgowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z przygotowywaniem sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2020 rok, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów, Spółka w dniu 25 lutego 2021 roku zidentyfikowała konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość udziałów w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. (ENEA Wytwarzanie) w wysokości ok. 2 817 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok oraz odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych ENEA Wytwarzanie w wysokości ok. 2 881 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ENEA za 2020 rok.
Powyższe zdarzenie wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego Spółki o ok. 2 817 mln zł.
Powyższe zdarzenie wpłynie na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem o ok. 2 881 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 2 334 mln zł.
Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy i nie mają wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za okres sprawozdawczy.
Spółka informuje, że wysokość wskazanych odpisów ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie. Ostateczna wysokość odpisów aktualizujących wartość aktywów wytwórczych ENEA Wytwarzanie oraz udziałów w ENEA Wytwarzanie zostanie przedstawiona w raportach okresowych Spółki i Grupy Kapitałowej ENEA za 2020 rok.
Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości w ujęciu skonsolidowanym dla okresu sprawozdawczego). Wskaźnik EBITDA jest standardowym wskaźnikiem miary efektywności działalności gospodarczej w tym w szczególności dla branży w której działa Grupa Kapitałowa Emitenta. Powyższa definicja oraz metodologia jej obliczania jest taka sama jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika w raportach okresowych Emitenta. Powyższa definicja jest również ujęta w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No.: 7/2021

Date of Preparation: 25 February 2021

Issuer’s Abbreviated Name: ENEA S.A.

Legal Basis: Article 17(1) of the Market Abuse Regulation – confidential information

Subject: Information on the intention to include non-recurring operations of an accounting nature in the financial statements for 2020

Body of the report:

The Management Board of ENEA S.A. (Company, Issuer) hereby reports that in connection with the preparation of (standalone and consolidated) financial statements for 2020, as a result of tests for an impairment of assets, on 25 February 2021, the Company identified the need to recognize an impairment loss on the value of shares in ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. (ENEA Wytwarzanie) of approx. PLN 2,817 million in the standalone financial statements for 2020 and an impairment loss on the value of ENEA Wytwarzanie’s generation assets of approx. PLN 2,881 million in the ENEA Group’s consolidated financial statements for 2020.

This event will affect the standalone financial statements of ENEA S.A. by reducing the Company’s pre-tax profit and net profit for the reporting period by approx. PLN 2,817 million.

This event will affect the consolidated financial statements of the ENEA Group by reducing the its pre-tax profit by approx. PLN 2,881 million and net profit for the reporting period by approx. PLN 2,334 million.

The events described above are non-cash items and therefore have no impact on either the consolidated or standalone EBITDA for the reporting period.

Please be advised that the said amounts of impairment losses are estimates and as such are subject to change. The final value of impairment losses on ENEA Wytwarzanie's generation assets and shares in ENEA Wytwarzanie will be presented in the periodic reports of the Company and ENEA Group for 2020.

Please note that the term EBITDA is defined as the value of operating profit (loss) + depreciation and amortization + impairment losses on non-financial non-current assets (values presented on a consolidated basis for the reporting period). EBITDA is a standard measure of efficiency of a business activity, in particular for the industry in which the Issuer’s Group operates. The above definition and methodology for its calculation are the same as those used to calculate this indicator in the Issuer’s periodic reports. The definition above is also included in the glossary of terms and abbreviations available on the Company’s website (https://ir.enea.pl/slownik).

ENEA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ENEAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-201Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Górecka 1
(ulica)(numer)
+48/061 884 5544+48/061 884 5955
(telefon)(fax)
gielda@enea.plwww.enea.pl
(e-mail)(www)
777-00-20-640630139960
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25Rafał MuchaCzłonek ZarząduRafał Mucha
2021-02-25Tomasz SzczegielniakCzłonek ZarząduTomasz Szczegielniak

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk