• Odbierz prezent
ENAP: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA (2021-03-05 14:10)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia:2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078279, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 K.s.h. oraz na podstawie § 21 ust. 3 lit. a) Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00 w Katowicach w siedzibie Spółki.

W załączeniu: informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, a także formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29.03.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki
PlikOpis
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZA.pdfOGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZA
PROJEKTY UCHWAŁ NWZA.pdfPROJEKTY UCHWAŁ
PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W NWZA.pdfPEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W NWZA
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI.pdfINFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENERGOAPARATURA SA
(pełna nazwa emitenta)
ENAPBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-273Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Generała K. Pułaskiego7
(ulica)(numer)
032 72 85 410032 72 85 410
(telefon)(fax)
poczta@enap.com.plwww.enap.com.pl
(e-mail)(www)
6340128707271169230
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05TOMASZ MICHALIKPREZES ZARZĄDU

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk