• Odbierz prezent
: Emisja obligacji serii F (2021-03-31 14:37)

Spis załączników:

Zarząd CAVATINA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 marca 2021 r. na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta nr 3 z dnia 30 marca 2021 r. i Uchwały Zarządu nr 2/03/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie emisji obligacji serii F, Spółka wyemitowała 23.196 obligacji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1.000,00 zł i cenie emisyjnej 970,00 zł, o łącznej wartości nominalnej 23.196.000,00 zł i łącznej cenie emisyjnej 22.500.120,00 zł („Obligacje”). Obligacje wyemitowane zostały w trybie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1208 ze zm.), tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie 2017/1129"). Propozycje nabycia Obligacji zostały skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129, w związku z czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia 2017/1129, przeprowadzenie oferty publicznej Obligacji nie wymagało sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego lub innego publicznego dokumentu informacyjnego.
Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 9% Odsetki będą płatne w okresach kwartalnych.
Obligacje są zabezpieczone.
Emitent nie będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 3 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-31 14:37:19RAFAŁ MALARZPREZES ZARZĄDU

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk