• Odbierz prezent
EMC: raport finansowy (2021-04-01 08:10)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-04-01
EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA
(pełna nazwa emitenta)
EMCUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
54-144Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pilczycka144-148
(ulica)(numer)
071 74 72 700071 75 85 750
(telefon)(fax)
biuro@emc-sa.plwww.emc-sa.pl
(e-mail)(www)
894-28-14-132933040945
(NIP)(REGON)
2594005WSYZ0JRE8U7960000222636
(LEI) (KRS)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
WYBRANE DANE FINANSOWE W OKRESIE2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów441 360,00410 402,0098 646,0095 402,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 206,00-1 070,00717,00-249,00
Zysk (strata) brutto-5 156,00-7 399,00-1 152,00-1 720,00
Zysk (strata) netto-7 219,00-8 820,00-1 613,00-2 050,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej22 344,0022 272,004 994,005 177,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-10 998,00-39 432,00-2 458,00-9 166,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-12 807,0031 587,00-2 862,007 343,00
Przepływy pieniężne netto razem-1 461,0014 427,00-327,003 354,00
Średnioważona liczba akcji 22 188 646,0013 480 487,0022 188 646,0013 480 487,00
Zysk ( strata) na jedną akcję w PLN/EUR-0,33-0,65-0,07-0,15
EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja)23 968,0020 702,005 357,004 812,00
WYBRANE DANE FINANSOWE NA DZIEŃ
Aktywa razem382 435,00368 570,0082 871,0086 549,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania196 111,00252 399,0042 496,0059 269,00
Zobowiązania długoterminowe84 016,00166 797,0018 206,0039 168,00
Zobowiązania krótkoterminowe oraz zobowiązania dotyczące sprzedaży ZCP112 095,0085 602,0024 290,0020 101,00
Kapitał własny186 324,00116 171,0040 375,0027 280,00
Kapitał podstawowy88 755,0088 755,0019 233,0020 842,00
Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR8,408,621,822,02
Średnie kursy wymiany złotego w okresie objętym sprawozdaniem finansowym w stosunku do EUR, ustalane przez NBP:
Kurs obowiązujący na dzień 31 grudnia 2020 roku                     1 EUR = 4,6148 PLN
Średni kurs obowiązujący w okresie 2020 roku                          1 EUR = 4,4742 PLN
Kurs obowiązujący na dzień 31 grudnia 2019 roku                     1 EUR = 4,2585 PLN
Średni kurs obowiązujący w okresie 2019 roku                          1 EUR = 4,3018 PLN
W okresie od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020:
·       najniższy kurs 1 EUR wynosił 4,2279 PLN z dnia 15 stycznia 2020 roku
·       najwyższy kurs 1 EUR wynosił 4,6330 PLN z dnia 29 października 2020 roku
W okresie od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019:
·       najniższy kurs 1 EUR wynosił 4,2406 PLN z dnia 01 lipca 2019 roku
·       najwyższy kurs 1 EUR wynosił 4,3891 PLN z dnia 23 września 2019 roku
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Grupa EMC SF_2020.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy EMC za rok 2020 w formacie pdf
SSF GRUPA EMC 2020.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy EMC za rok 2020 - ESEF
SSF GRUPA EMC 2020.zip.xmlSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy EMC za rok 2020 - ESEF podpisane
Grupa EMC- EMC IM SA Sprawozdanie Zarządu_2020.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Zarządu za rok 2020 z działalności Grupy EMC obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności EMC IM SA w formacie pdf zwierające Pismo Zarządu, Oświadczenie na temat informacji niefinansowych, Oświadczenie Zarządu o sporządzeniu sprawozdań zgodnie z zasadami, Oświadczenie Zarządu w sprawie ładu korporacyjnego oraz Informację zarządu sporządzoną na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Grupa EMC- EMC IM SA Sprawozdanie Zarządu_2020.xhtmlSkonsolidowane Sprawozdanie Zarządu za rok 2020 z działalności Grupy EMC obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności EMC IM SA w formacie xhtml zawierające Pismo Zarządu, Oświadczenie na temat informacji niefinansowych, Oświadczenie Zarządu o sporządzeniu sprawozdań zgodnie z zasadami, Oświadczenie Zarządu w sprawie ładu korporacyjnego oraz Informację zarządu sporządzoną na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Grupa EMC- EMC IM SA Sprawozdanie Zarządu_2020.xhtml.xmlSkonsolidowane Sprawozdanie Zarządu za rok 2020 z działalności Grupy EMC obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności EMC IM SA w formacie xhtml podpisane przez członków Zarządu poprzez system epuap zawierające Pismo Zarządu, Oświadczenie na temat informacji niefinansowych, Oświadczenie Zarządu o sporządzeniu sprawozdań zgodnie z zasadami, Oświadczenie Zarządu w sprawie ładu korporacyjnego oraz Informację zarządu sporządzoną na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Ocena z działalności.xhtmlOcena z działalności oraz sprawozdań - Załacznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 06/03/2021podjętej w dniu 31 marca 2021
EMCIMSA_RN_2021-03-31_U12_Z1- oświadczenie RN o komitecie audytu.xhtmlOświadczenie o komitecie audytu - Załącznik do Uchwały Rady Nadzrorczej nr 12/03/2021 podjętej w dniu 31 marca 2021
EMCIMSA_RN_2021-03-31_U13 - oświadczenie dot. zastrzeżenia.xhtml Stanowisko zarządu wraz z oceną Rady nadzorczej dnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem
EMCIMSA_RN_2021-03-31_U11_Z1- oświadczenie RN_o_wyborze_firmy_audytorskiej.xhtmlOświadczenie RN o wyborze fimy audytorskiej stanowiące załacznik do Uchwały nr 11/03/2021 podjętej w dniu 31 marca 2021
A20 EMC Group - Sprawozdanie z badania (SSF) - signed.xhtmlSprawozdanie z badania w formacie xhtml
A20 EMC Group - Sprawozdanie z badania (SSF) - signed.T.xhtml.xadesSprawozdanie z badania w formacie xhtml podpisane przezd audytora podpisem kwalifikowanym elektronicznym

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk