• Odbierz prezent
EMC: raport finansowy (2021-04-01 08:08)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według PZR
w walucie
data przekazania: 2021-04-01
EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA
(pełna nazwa emitenta)
EMCUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
54-144Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pilczycka144-148
(ulica)(numer)
071 74 72 700071 75 85 750
(telefon)(fax)
biuro@emc-sa.plwww.emc-sa.pl
(e-mail)(www)
894-28-14-132933040945
(NIP)(REGON)
2594005WSYZ0JRE8U7968942814132
(LEI) (KRS)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
WYBRANE DANE FINANSOWE W OKRESIE20202 01920202 019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów172 592,00167 922,0038 575,0039 035,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 373,00-7 315,00-977,00-1 700,00
Zysk (strata) brutto-8 906,00-13 313,00-1 991,00-3 095,00
Zysk (strata) netto-8 906,00-13 152,00-1 991,00-3 057,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8 751,00-3 709,001 956,00-862,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-24 379,00-32 095,00-5 449,00-7 461,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej16 964,0043 718,003 792,0010 163,00
Przepływy pieniężne netto, razem1 336,007 914,00299,001 840,00
Średnioważona liczba akcji (szt.)22 188 646,0013 480 487,0022 188 646,0013 480 487,00
Zysk(strata) na jedną akcję w PLN/ EUR-0,40-0,98-0,09-0,23
EBITDA (zysk/strata operacyjna + amortyzacja)1 517,00-655,00339,00-152,00
WYBRANE DANE FINANSOWE NA DZIEŃ
Aktywa, razem285 177,00259 887,0061 796,0061 028,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania123 570,00166 406,0026 777,0039 076,00
Zobowiązania długoterminowe56 405,00129 666,0012 223,0030 449,00
Zobowiązania krótkoterminowe55 870,0028 559,0012 107,006 706,00
Kapitał własny161 607,0093 481,0035 019,0021 952,00
Kapitał zakładowy88 755,0088 755,0019 233,0020 842,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,40-0,98-0,09-0,23
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)7,286,931,581,63
Średnie kursy wymiany złotego w okresie objętym sprawozdaniem finansowym w stosunku do EUR, ustalane przez NBP:
Kurs obowiązujący na dzień 31 grudnia 2020 roku                     1 EUR = 4,6148 PLN
Średni kurs obowiązujący w okresie 2020 roku                          1 EUR = 4,4742 PLN
Kurs obowiązujący na dzień 31 grudnia 2019 roku                     1 EUR = 4,2585 PLN
Średni kurs obowiązujący w okresie 2019 roku                          1 EUR = 4,3018 PLN
W okresie od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020:
·       najniższy kurs 1 EUR wynosił 4,2279 PLN z dnia 15 stycznia 2020 roku
·       najwyższy kurs 1 EUR wynosił 4,6330 PLN z dnia 29 października 2020 roku
W okresie od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019:
·       najniższy kurs 1 EUR wynosił 4,2406 PLN z dnia 01 lipca 2019 roku
·       najwyższy kurs 1 EUR wynosił 4,3891 PLN z dnia 23 września 2019 roku
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
JSF EMC IM SA-2020.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe EMC IM SA za 2020 rok w formacie pdf
JSF EMC IM SA-2020.xhtmlJednostkowe Sprawozdanie Finansowe EMC IM SA za 2020 rok w formacie xhtml
JSF EMC IM SA-2020.xhtml (1).xmlJednostkowe Sprawozdanie Finansowe EMC IM SA za 2020 rok w formacie xhtml podpisane przez Członków Zarządu poprzez system epuap
Grupa EMC- EMC IM SA Sprawozdanie Zarządu_2020.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Zarządu za rok 2020 z działalności Grupy EMC obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności EMC IM SA w formacie pdf zawierające Pismo Zarządu, Oświadczenie na temat informacji niefinansowych, Oświadczenie Zarządu o sporządzeniu sprawozdań zgodnie z zasadami, Oświadczenie Zarządu w sprawie ładu korporacyjnego oraz Informację zarządu sporządzoną na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Grupa EMC- EMC IM SA Sprawozdanie Zarządu_2020.xhtmlSkonsolidowane Sprawozdanie Zarządu za rok 2020 z działalności Grupy EMC obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności EMC IM SA w formacie xhtml zawierające Pismo Zarządu, Oświadczenie na temat informacji niefinansowych, Oświadczenie Zarządu o sporządzeniu sprawozdań zgodnie z zasadami, Oświadczenie Zarządu w sprawie ładu korporacyjnego oraz Informację zarządu sporządzoną na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Grupa EMC- EMC IM SA Sprawozdanie Zarządu_2020.xhtml.xmlSkonsolidowane Sprawozdanie Zarządu za rok 2020 z działalności Grupy EMC obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności EMC IM SA w formacie xhtml podpisane przez członków Zarządu poprzez system epuap zawierające Pismo Zarządu, Oświadczenie na temat informacji niefinansowych, Oświadczenie Zarządu o sporządzeniu sprawozdań zgodnie z zasadami, Oświadczenie Zarządu w sprawie ładu korporacyjnego oraz Informację zarządu sporządzoną na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Ocena z działalności.xhtmlOcena RN z działalności oraz sprawozdań - Załacznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 06/03/2021podjętej w dniu 31 marca 2021
EMCIMSA_RN_2021-03-31_U13 - oświadczenie dot. zastrzeżenia.xhtml Stanowisko zarządu wraz z oceną Rady nadzorczej dnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem
EMCIMSA_RN_2021-03-31_U12_Z1- oświadczenie RN o komitecie audytu.xhtmlOświadczenie RN o komitecie audytu - Załącznik do Uchwały Rady Nadzrorczej nr 12/03/2021 podjętej w dniu 31 marca 2021
EMCIMSA_RN_2021-03-31_U11_Z1- oświadczenie RN_o_wyborze_firmy_audytorskiej.xhtmlOświadczenie RN o wyborze fimy audytorskiej stanowiące załacznik do Uchwały nr 11/03/2021 podjętej w dniu 31 marca 2021
A20 EMC IM - Sprawozdanie z badania (JSF) - signed.xhtmlSprawozdanie z badania w formacie xhtml
A20 EMC IM - Sprawozdanie z badania (JSF) - signed.T.xhtml.xadesSprawozdanie z badania w formacie xhtml podpisane przezd audytora podpisem kwalifikowanym elektronicznym
E-sprawozdanie EMC IM SA 31.12.2020 + podpisany xhtml.xmle-sprawozdanie podpisane poprzez system epuap

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk