• Odbierz prezent
ELQ S.A.: Dokonanie odpisu aktualizującego wartość należności poprzez korektę wyniku finansowego lat ubiegłych (2021-02-23 17:55)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021ESPI
Data sporządzenia: 2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
ELQ S.A.
Temat
Dokonanie odpisu aktualizującego wartość należności poprzez korektę wyniku finansowego lat ubiegłych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ELQ S.A. (Emitent, Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 23 lutego 2020 r. w wyniku analiz prowadzonych przez Zarząd Emitenta z udziałem niezależnego audytora, w procesie sporządzania i badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A. za 2020 r., podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności, mającego wpływ na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2020 r., poprzez dokonanie korekty wyniku finansowego Emitenta za lata ubiegłe, w kwocie 8.134.000,00 zł (słownie: osiem milionów sto trzydzieści cztery tysiące złotych).
Powyższa należność jest należnością, która jest wykazywana w sprawozdaniu finansowym Emitenta począwszy od roku 2015 r. i widnieje w systemie ewidencji księgowej jako „Rozliczenie zakupu pozostałe – jednostki powiązane”. W bilansie Emitenta przedmiotowa należność była wykazywana w pozycji B.II.1.b – inne należności od podmiotów powiązanych.
Emitent informuje, że należność ta nie powstała w związku z obecną działalnością ELQ S.A. i była ujęta po raz pierwszy w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2015 r. spółki MSI Medical S.A. z siedzibą we Wrocławiu, która została w 2016 r. została przejęta przez obecnego większościowego akcjonariusza ELQ S.A. – spółkę Veltoro Sp. z o.o. Należność ta była wykazywana w ten sam sposób w sprawozdaniach finansowych Spółki za kolejne lata tj. 2016-2019 r.
Decyzja Zarządu Emitenta została podjęta przy zachowaniu ostrożności, po analizie możliwości identyfikacji tych należności i możliwości prawnych i faktycznych ich ściągnięcia oraz ocenie zasadności wykazywania ich jako należność Spółki.
Opisany powyżej odpis zostanie ujawniony w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu Spółki i Grupy kapitałowej Emitenta za rok 2020, w pozycji „Kapitał (fundusz) własny – Zysk (strata) z lat ubiegłych”. Dokonanie powyższych odpisów wpłynie również bezpośrednio na obniżenie kwoty należności wykazanych w bilansie Spółki i Grupy Kapitałowej i tym samym na wysokość sumy bilansowej. Zarząd zwraca uwagę, że odpisy aktualizujące mają charakter niepieniężny i nie wpłyną na sytuację finansową Emitenta w zakresie jego wypłacalności.
Na dzień publikacji niniejszego raportu nie zostało zakończone badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok 2020, w związku z czym ostateczne dane finansowe, w tym suma dokonanych odpisów, które będą zawarte w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie za rok 2020 r., który zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 28 maja 2021 r. może ulec zmianie.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELQ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELQ S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-200Częstochowa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska81/83
(ulica)(numer)
+48 71 726 21 21
(telefon)(fax)
office@elqsa.plwww.elqsa.pl
(e-mail)(www)
8992609747020532307
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23KRZYSZTOF ZAWADZKIPREZES ZARZĄDU

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk