• Odbierz prezent
ELKOP: raport finansowy (2021-04-19 19:36)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według SR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-04-19
ELKOP Spółka Europejska
(pełna nazwa emitenta)
ELKOPBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
09-402Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Padlewskiego18C
(ulica)(numer)
(032) 246 24 71032 246 20 88
(telefon)(fax)
biuro@elkop.plwww.elkop.pl
(e-mail)(www)
6270011620272549956
(NIP)(REGON)
Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000145852
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów11 3819 3342 5442 170
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 63310 8265882 517
Zysk (strata) przed opodatkowaniem1 0609 5492372 220
Zysk (strata) netto4199 130942 122
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej-6 0882 842-1 361660
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej1 735-78388-18
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej3 579-1 074800-250
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-7741 689-173393
Aktywa razem124 481131 42026 97430 861
Zobowiązania krótkoterminowe986986214231
Kapitał własny78 83868 41817 08416 066
Kapitał zakładowy78 83667 45618 41915 760
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)10 237 66863 282 87710 273 66863 282 877
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EURO)0,040,140,000,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)1,716,950,371,63

Kapitał zakładowy Spółki wyrażony jest w walucie euro. W księgach został przeliczony po kursie 4,2802.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie Zarządu ELKOP SE za rok 2020.pdf
Sprawozdanie finansowe ELKOP SE za rok 2020.pdf
Ład Korporacyjny stosowany w ELKOP SE w 2020 roku.pdf
Sprawozdanie z badania ELKOP 2020.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-19Jacek KoralewskiPrezes Zarządu
2021-04-19Anna KajkowskaWiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-19Jolanta Gałuszka


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk