• Odbierz prezent
EKO EXPORT S.A.: raport finansowy (2022-05-27 17:59)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2022-05-27
EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKO EXPORT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
43-382Bielsko-Biała
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strażacka81
(ulica)(numer)
+48 33 81 96 292+48 33 81 96 287
(telefon)(fax)
info@ekoexport.plwww.ekoexport.pl
(e-mail)(www)
547-18-65-541072266443
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Sprawozdanie z wyniku
Przychody ze sprzedaży6 90810 1021 4862 209
Wynik operacyjny(2 379)114(512)25
Wynik brutto(5 701)(310)(1 227)(68)
Wynik netto(6 490)(407)(1 397)(89)
Wynik netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej(5 227)468(1 125)102
Całkowity dochód ogółem(6 490)(407)(1 397)(89)
Średnia ważona liczba akcji w sztukach13 149 56213 149 56213 149 56213 149 562
Wynik netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję ( w PLN/EUR )(0,45)(0,03)(0,10)(0,006)
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Działalność operacyjna911(859)196(188)
Działalność inwestycyjna0000
Działalność finansowa(976)828(210)181
Przepływy pieniężne netto, razem(65)(32)(14)(7)
Sprawozdanie z sytuacji finansowejna dzień 31.03.2022na dzień 31.12.2021na dzień 31.03.2022na dzień 31.12.2021
Aktywa trwałe49 53050 29110 64610 934
Aktywa obrotowe19 57917 5314 2093 812
Aktywa razem69 11067 82214 85414 746
Kapitał własny31 77332 0886 8296 977
Kapitał akcyjny (zakładowy)1 3151 315283286
Zobowiązania długoterminowe7 8598 3571 6891 817
Zobowiązania krótkoterminowe29 47927 3776 3365 952
Pasywa razem69 11067 82214 85414 746
Średnioważona ilość akcji13 149 56213 149 56213 149 56213 149 562
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)2,422,440,520,53
JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Sprawozdanie z wyniku
Przychody ze sprzedaży6 87210 1021 4792 209
Wynik operacyjny(810)581(174)127
Wynik brutto731 16916256
Wynik netto731 15416252
Całkowity dochód ogółem731 15416252
Średnia ważona liczba akcji w sztukach13 149 56213 149 56213 149 56213 149 562
Zysk (strata) netto na akcję podstawowy oraz rozwodniony (w PLN/EUR )0,0050,090,0010,02
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Działalność operacyjna914(879)197(192)
Działalność inwestycyjna0000
Działalność finansowa(976)828(210)181
Przepływy pieniężne netto, razem(63)(52)(14)(11)
Sprawozdanie z sytuacji finansowejna dzień 31.03.2022na dzień 31.12.2021na dzień 31.03.2022na dzień 31.12.2021
Aktywa trwałe53 36152 74811 46911 468
Aktywa obrotowe26 46925 9285 6895 637
Aktywa razem79 83178 67617 15917 106
Kapitał własny45 67745 6059 8189 915
Kapitał akcyjny (zakładowy)1 3151 315283286
Zobowiązania długoterminowe6 1166 6151 3151 438
Zobowiązania krótkoterminowe28 03726 4566 0845 752
Pasywa razem79 83178 67617 15917 106
Średnia ważona liczba akcji w sztukach13 149 56213 149 56213 149 56213 149 562
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )3,473,470,750,75

Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy:

1. Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych:

4,6472 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 – 31.03.2022,

4,5721 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 – 31.03.2021.

2. Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:

4,6525- kurs NBP z dnia 31.03.2022 r.

4,5994- kurs NBP z dnia 31.12.2021 r.
4,6603 - kurs NBP z dnia 31.03.2021 r.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
raport kwartalny 1Q20222.pdfSkonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Jacek DziedzicPrezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk