• Odbierz prezent
EKO EXPORT S.A.: raport finansowy (2021-05-04 18:46)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-05-04
EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKO EXPORT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
43-382Bielsko-Biała
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strażacka81
(ulica)(numer)
+48 33 81 96 292+48 33 81 96 287
(telefon)(fax)
info@ekoexport.plwww.ekoexport.pl
(e-mail)(www)
547-18-65-541072266443
(NIP)(REGON)
PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I Z CAŁKOWITYCH DOCHDÓW
Przychody ze sprzedaży35 86041 0818 0159 550
Koszt własny sprzedaży33 13628 6597 4066 662
Wynik brutto ze sprzedaży2 72312 4226092 888
Wynik operacyjny(6 285)(348)(1 405)(81)
Wynik brutto(16 497)(406)(3 687)(95)
Wynik netto(16 538)(933)(3 696)(217)
Wynik netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego(5 333)750(1 192)174
Wynik netto przypadający na udziały niekontrolujące(11 204)(1 683)(2 504)(391)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy oraz rozwodniony (w zł/EUR)(1,26)(0,07)(0,28)(0,02)
Średnioważona liczba akcji w sztukach1314956213 053 6441314956213 053 644
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ EUR)2,863,230,620,76
Suma całkowitych dochodów(16538)(933)(3 696)(217)
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Działalność operacyjna(1 569)(2 568)(351)(597)
Działalność inwestycyjna(200)(1 930)(45)(449)
Działalność finansowa1 6464 4533681 035
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego741961646
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Aktywa trwałe54 79556 09011 87413 171
Aktywa obrotowe20 23721 5494 3855 060
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty741961646
Aktywa razem75 03277 63916 25918 232
Kapitał własny37 61342 1528 1519 898
Kapitał akcyjny1 3151 315285309
Zobowiązania długoterminowe9 5094 72720601 110
Zobowiązania krótkoterminowe27 91030 7605 9837 223
Pasywa razem75 03577 63916 25918 232

Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy:

1.     Dla pozycji sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych:

4,4742 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 – 31.12.2020,

4,3018 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 – 31.12.2019.

2.     Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:

4,6148 - kurs NBP z dnia 31.12.2020 r.

4,2585 - kurs NBP z dnia 31.12.2019 r.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
1_Skonsolidowane sprawozdanie GK Eko Export S.A. za 2020 ost.pdfSkonsolidowane sprawozdanie GK Eko Export za 2020 rok
2_Sprawozdanie z dzialalnosci GK_Eko Export za 2020.pdfSprawozdanie z działalności GK Eko Export za 2020 rok
3_oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego GK 2020.pdfOświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
4_List-prezesa-do-akcjonariuszy 2021.pdfList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
K9500.1 Sprawozdanie z badania SSF 2020 EKO EXPORT.pdfSprawozdanie z badania
3 wybrane dane skonsolidowane.pdfWybrane dane finansowe
oświadczenia konsolidowany.pdfOświadczenie Zarządu
Oświadczenie Rady Nadzorczej Eko Export SA w zakresie Komitetu Audytu.pdfOswiadczenie Rady Nadzorczej
OCENA RADY NADZORCZEJ EKO EXPORT.pdfOcena Rady Nadzorczej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-04Jacek DziedzicPrezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-04Agnieszka SzatanikGłówna Księgowa


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk