• Odbierz prezent
EKO EXPORT S.A.: raport finansowy (2021-05-04 18:44)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-05-04
EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKO EXPORT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
43-382Bielsko-Biała
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strażacka81
(ulica)(numer)
+48 33 81 96 292+48 33 81 96 287
(telefon)(fax)
info@ekoexport.plwww.ekoexport.pl
(e-mail)(www)
547-18-65-541072266443
(NIP)(REGON)
firma audytorska PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody ze sprzedaży35 49740 9727 9349 524
Koszt własny sprzedaży28 98329 1206 4786 769
Wynik brutto ze sprzedaży6 51411 8521 4562 755
Wynik z działalności operacyjnej-30 1792 222- 6 745517
Wynik brutto-24 4143 268- 5 467760
Wynik netto-23 6072 482-5 276577
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Działalność operacyjna(9146)-2 650(2044)-616
Działalność inwestycyjna7362-1 8871645-439
Działalność finansowa17124 4533831 035
Przepływy pieniężne netto razem721461634
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJna 31.12.2020Na 31.12.2019na 31.12.2020Na 31.12.2019
Aktywa trwałe63 7699257413 81821739
Aktywa obrotowe29 331272006 3596387
Aktywa razem931001197742017428126
Kapitał własny58229846951261819888
Kapitał akcyjny13151315285309
Zobowiązania długoterminowe7809666416921565
Zobowiązania krótkoterminowe270622841558646673
Pasywa razem931001197742017428126
POZOSTAŁE
Liczba akcji13149562131495621314956213149562
Liczba akcji przyjęta do rozwodnionego zysku13149562130536441314956213053644
Zysk zannualizowany (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł/ EUR)-1,740,19-0,390,04
Rozwodniony zysk zannualizowany (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł/ EUR)-1,740,19-0,390,04
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR)4,423,141,470,74
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR)4,423,141,470,74

Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy:

1.     Dla pozycji sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych:

4,4742 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 – 31.12.2020,

4,3018 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 – 31.12.2019.

2.     Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:

4,6148 - kurs NBP z dnia 31.12.2020 r.

4,2585 - kurs NBP z dnia 31.12.2019 r.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
4_List-prezesa-do-akcjonariuszy 2021.pdfList Prezesa Zarzadu
1_Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2020 ost.pdfSprawozdanie finansowe za 2020
wybrane dane jednostkowe.pdfWybrane dane finansowe
2_Sprawozdanie z dzialalnosci GK_Eko Export za 2020.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
oświadczenia do jednostkowego.pdfOświadczenia do Sprawozdania
3_Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.pdfŁad korporacyjny
OCENA RADY NADZORCZEJ EKO EXPORT.pdfOcena Rady Nadzorczej
Oświadczenie Rady Nadzorczej Eko Export SA w zakresie Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej
9500.5.1 Sprawozdanie z badania 2020 JSF.pdfSprawozdanie z badania

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-04Jacek DziedzicPrezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-04Agnieszka SzatanikGłówna Księgowa


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk