• Odbierz prezent
EFEKT: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych (2021-03-31 11:23)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
EFEKT
Temat
Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Korporacja Gospodarcza EFEKT S.A. z siedzibą w Krakowie, (dalej: „Emitent” „Spółka "), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2021 roku, podaje do publicznej wiadomości informacje o zmianie terminów przekazania do publicznej wiadomości raportów : jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 r.

Pierwotnie daty publikacji wskazanych raportów były ustalone :
jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 roku, na dzień 2 kwietnia 2021 roku,
Nowy terminy przekazania raportów okresowych, o których mowa powyżej to :
– jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2020 – 12.04.2021

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 2/2021 nie ulegają na dzień dzisiejszy zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Change of publication date of periodic reports.
The Management Board of Korporacja Gospodarcza EFEKT S.A. with its registered office in Kraków, (hereinafter: "the Issuer" "the Company"), in relation to the current report No. 2/2021 of 28 January 2021 on the schedule for the transmission of periodic reports in 2021, shall make public the change in the dates of publication of reports: individual and consolidated annual report for 2020.

Originally, the dates of publication of the indicated reports were fixed:

individual & consolidated annual report for 2020 as at 2 April 2021,

The new deadlines for the submission of the interim reports referred to above are:

– individual and consolidated annual report 2020 – 12 April 2021.

The remaining dates and information indicated in current report No 2/2021 are unchanged as of today.

Detailed legal basis:

§ 80 clause 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.
KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA
(pełna nazwa emitenta)
EFEKTHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-323Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opolska12
(ulica)(numer)
012 420 33 30012 420 33 44
(telefon)(fax)
korporacja@efektsa.plwww.efektsa.pl
(e-mail)(www)
6760077402001413856
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk