• Odbierz prezent
EFEKT: Podjęcie decyzji o zamiarze rozpoczęcia procedury łączenia Emitenta z jego spółkami zależnymi. (2022-05-26 23:10)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
EFEKT
Temat
Podjęcie decyzji o zamiarze rozpoczęcia procedury łączenia Emitenta z jego spółkami zależnymi.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Emitenta podjął decyzję o zamiarze połączenia Korporacji Gospodarczej „EFEKT” S.A. (jako spółki przejmującej – dalej także: „Spółka Przejmująca”) ze spółkami zależnymi:
a) spółką pod firmą: EFEKT-HOTELE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ul. 31-323 Kraków, Opolska 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291697, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, wysokość kapitału zakładowego 24.000.000 zł NIP: 9451877649, Regon: 357043464 - (dalej: „Spółka przejmowana 1"), działając w tym zakresie w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt l) k.s.h, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie)
b) spółką pod firmą: „LIDER HOTEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. 31-323 Kraków, Opolska 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244810, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, wysokość kapitału zakładowego 26.800.000 zł NIP: 9452045402, Regon: 120134130- (dalej: „Spółka przejmowana 2"), działając w tym zakresie w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt l) k.s.h, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej 2 na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie)
(Spółka przejmująca, Spółka przejmowana 1 oraz Spółka przejmowana 2 zwane są dalej łącznie jako: „Spółki"),
Łączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą - połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492§1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”).

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 (będącej spółką jednoosobową Spółki Przejmującej) oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2, łączenie Spółek zostanie przeprowadzone – stosownie do treści art. 514 KSH, art. 516§6 w zw. z art. 516§5 oraz art. 500§2¹ KSH – według następujących zasad:
- bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 514 KSH);
- Plan Połączenia nie będzie zawierać elementów wskazanych w art. 499§1 pkt 2-4 KSH, tj. nie będzie określać stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej; zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej; dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej wydane udziałowcom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 516§6 w zw. z art. 516§5);
- Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego sądowego z mocy prawa (art. 516§6 w zw. z art. 516§5 KSH);
- Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, lecz, wraz z załącznikami, będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek (art. 500§2¹ KSH).

Celem szerszego przedstawienia powodów i zakładanych efektów planowanego łączenia, Zarządy łączących się Spółek sporządzą natomiast nieobligatoryjne, według art. 516§6 w zw. z art. 516§5 KSH, sprawozdania uzasadniające połączenie (uwzględniające wymagania określone w art. 501 KSH).
Ze względu na przyjęcie, że w wyniku połączenia nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, że nie zachodzą inne okoliczności wymagające zmian statutu Spółki Przejmującej, statut Korporacji Gospodarczej „EFEKT” S.A. nie będzie zmieniony w związku z połączeniem Spółek. Z tego względu, wymaganie przewidziane w art. 499 § 2 pkt 2 KSH, przewidujące obowiązek załączenia do Planu Połączenia projektu zmian statutu Spółki Przejmującej również nie będą miały zastosowania.
Głównym przedmiotem działalności Emitenta jest:
68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
46.---.---. - handel hurtowy, w tym także na rynkach zagranicznych
47.---.---. - handel detaliczny, w tym także na rynkach zagranicznych
46.1.---. - świadczenie usług pośrednictwa handlowego z uwzględnieniem obrotu towarowego i obrotu prowadzonego na giełdach
52.10.B. - świadczenie usług magazynowania, składowania i przechowywania towarów, w tym prowadzenie składów giełdowych
01.61.Z. - organizowanie i prowadzenie działalności produkcyjnej, zwłaszcza na rzecz wsi i rolnictwa
74.90.Z. - świadczenie usług w zakresie prowadzenia powierzonych interesów, w tym doradztwo związane z prowadzeniem interesów i zarządzaniem, reklama oraz pozostała działalność komercyjna
73.1. ---. - świadczenie usług w zakresie prowadzenia powierzonych interesów, w tym doradztwo związane z prowadzeniem interesów i zarządzaniem, reklama oraz pozostała działalność komercyjna
46.7.---. - eksport i import towarów i usług

Przedmiotem działalności spółki „EFEKT – HOTELE” S.A. jest świadczenie usług turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych. Spółka jest właścicielem czterogwiazdkowego hotelu, prowadzonego pod marką Efekt Express Hotel Kraków.
Przedmiotem działalności spółki „LIDER – HOTEL” Sp. z o.o. jest prowadzenie hoteli, a także restauracji i innych placówek gastronomicznych oraz działalność związana z turystyką.
Uzasadniając powyższą decyzję Zarząd KG „EFEKT” S.A. podkreśla, iż zamiar połączenia ze spółkami zależnymi EFEKT-HOTELE Spółka Akcyjna oraz „LIDER HOTEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podyktowany przede wszystkim potrzebą uproszczenia zabezpieczenia zobowiązań których poręczycielem jest Emitent dotyczących spłaty pożyczek w przejmowanych Spółkach (pozytywnym odbiorze takiego warianntu przez finansujący bank), realizacji założeń konsolidacyjnych, zmierzających do uporządkowania struktury Kapitałowej Korporacji Gospodarczej „EFEKT” S.A. oraz dalszym obniżaniem kosztów jej działalności. oraz dalszym obniżaniem kosztów jej działalności.
W ocenie Zarządu „EFEKT” S.A., projektowane łączenie ze spółkami zależnymi jest też (głównie dzięki możliwości wykorzystania uproszczonego trybu łączenia) najmniej kosztownym i najszybszym do przeprowadzenia trybem dla osiągnięcia opisanych powyżej celów i założeń.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Taking a decision on the intention to start the procedure of merging the Issuer with its subsidiaries. Management Board of the Korporacja Gospodarcza "Efekt" S.A. (Company, Issuer) announces that today the Issuer's Management Board decided to merge the "EFEKT" S.A. Business Corporation. (as the acquiring company - hereinafter also: the "Acquiring Company") with subsidiaries: a) a company under the name: EFEKT-HOTELE Spółka Akcyjna with its seat in Krakow b) a company under the name: "LIDER HOTEL" limited liability company with its seat in Krakow The merger of the companies will take place by transferring all assets of the Acquired Company to the Acquiring Company - merger by acquisition in accordance with Art. 492 §1 point 1 of the Code of Commercial Companies (hereinafter: "CCC"). Due to the fact that the Acquiring Company directly holds 100% of shares in the share capital of the Acquired Company 1 (being a sole shareholder company of the Acquiring Company) and 100% of shares in the share capital of the Acquired Company 2, the merger of the companies will be carried out - pursuant to Art. 514 of the Commercial Companies Code, art. 516§6 in connection with joke. 516§5 and art. 500§2¹ of the Commercial Companies Code - according to the following rules: - without increasing the share capital of the Acquiring Company (Art. 514 of the Commercial Companies Code); - The Merger Plan will not contain the elements indicated in Art. 499§1 items 2-4 of the Commercial Companies Code, ie it will not define the ratio of exchange of shares of the Acquired Company to shares of the Acquiring Company; rules regarding the allocation of shares in the Acquiring Company; the day from which the shares of the Acquiring Company issued to the shareholders of the Acquired Company entitle to participate in the profit of the Acquiring Company (Art. 516§6 in connection with Art. 516§5); - the Merger Plan will not be examined by a court expert by operation of law (Art. 516§6 in conjunction with Art. 516§5 of the Commercial Companies Code); - The Merger Plan will not be published in Monitor Sądowy i Gospodarczy, but, together with attachments, will be made available to the public free of charge on the websites of the merging Companies (Art. 500§2¹ of the Commercial Companies Code). In order to present the reasons for and the assumed effects of the planned merger, the Management Boards of the merging Companies will prepare non-obligatory ones, pursuant to Art. 516§6 in connection with joke. 516 §5 of the Commercial Companies Code, reports justifying the merger (taking into account the requirements specified in Art. 501 of the Commercial Companies Code). Due to the assumption that as a result of the merger there will be no increase in the share capital of the Acquiring Company and that there are no other circumstances requiring changes to the Articles of Association of the Acquiring Company, the Articles of Association of the Economic Corporation "EFEKT" S.A. will not be changed due to the merger of the Companies. For this reason, the requirement provided for in Art. 499 § 2 point 2 of the Commercial Companies Code, providing for the obligation to attach to the Merger Plan the draft amendments to the Articles of Association of the Acquiring Company will also not apply. Justifying the above decision, the Management Board of KG "EFEKT" S.A. emphasizes that the intention to merge with the subsidiaries EFEKT-HOTELE Spółka Akcyjna and "LIDER HOTEL" limited liability company is dictated primarily by the need to simplify the security of liabilities which the Issuer is the guarantor of regarding the repayment of loans in the acquired Companies, implementation of consolidation assumptions aimed at ordering the capital structure Korporacja Gospodarcza "EFEKT" S.A. and further reducing its operating costs. and further reducing its operating costs. In the opinion of the Management Board of "EFEKT" S.A., the planned merger with subsidiaries is also (mainly due to the possibility of using the simplified merger mode) the least expensive and the fastest mode to be carried out to achieve the objectives and assumptions described above.

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA
(pełna nazwa emitenta)
EFEKTHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-323Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opolska12
(ulica)(numer)
012 420 33 30012 420 33 44
(telefon)(fax)
korporacja@efektsa.plwww.efektsa.pl
(e-mail)(www)
6760077402001413856
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-26Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk