• Odbierz prezent
EFEKT: Plan Połączenia Korporacji Gospodarczej „EFEKT” S.A. ze Spółkami z Grupy Kapitałowej „EFEKT” (2022-05-26 23:20)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2022
Data sporządzenia:2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
EFEKT
Temat
Plan Połączenia Korporacji Gospodarczej „EFEKT” S.A. ze Spółkami z Grupy Kapitałowej „EFEKT”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. (Spółka, Emitent), nawiązując do raportu bieżącego nr 13/2022 z dnia 26.05.2022 r. zawierającego informację o podjęciu decyzji o zamiarze połączenia Korporacji Gospodarczej „EFEKT” S.A. ze spółkami zależnymi, informuje, że w dniu dzisiejszym został uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się spółek Plan Połączenia Korporacji Gospodarczej „EFEKT” S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółkami zależnymi EFEKT-HOTELE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz ”LIDER HOTEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: Plan Połączenia).

W związku z tym Zarząd „EFEKT” S.A. przekazuje w załączeniu Plan Połączenia, przygotowany na podstawie art. 499§1 Kodeksu spółek handlowych.

Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z art. 514§1 oraz art. 516§6 w zw. z art. 516§1 i 5 oraz art. 500§2¹ Kodeksu spółek handlowych:
1. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego sądowego;
2. Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lecz wraz z załącznikami będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek.
3. w wyniku połączenia nie dojdzie do wydawania akcji Spółki Przejmującej udziałowcom Spółek Przejmowanych oraz do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i nie jest także przewidywana zmiana statutu Spółki Przejmującej w związku z połączeniem. Z tych też przyczyn Plan Połączenia nie zawiera elementów wskazanych w art. 499 §1 pkt 2 – 4 Kodeksu spółek handlowych;
4. z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom okresowe sprawozdania finansowe, Spółka Przejmująca nie sporządziła oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym, zgodnie z art. 499§4 Kodeksu spółek handlowych;
5. w związku z okolicznościami przywołanymi w pkt 3 i 4 powyżej do Planu Połączenia nie zostały dołączone dokumenty wymienione w art. 499§2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i w art. 499§2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych – w odniesieniu do Emitenta.

Załączniki
PlikOpis
planPołaczenia2022.pdfPlan Połaczenia
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Merger Plan of the Korporacja Gospodarcza "EFEKT" S.A. with companies from the Capital Group "EFEKT".
Management Board of the Korporacja Gospodarcza "Efekt" S.A. (Company, Issuer), referring to the current report No. 13/2022 of May 26, 2022 containing the information on the decision to merge the Economic Corporation "EFEKT" S.A. with subsidiaries, informs that today the Management Boards of the merging companies have agreed and signed the Merger Plan of the Economic Corporation "EFEKT" S.A. based in Kraków with subsidiaries EFEKT-HOTELE Spółka Akcyjna based in Kraków and "LIDER HOTEL" limited liability company based in Kraków (hereinafter: Merger Plan). Therefore, the Management Board of "EFEKT" S.A. provides enclosed the Merger Plan, prepared pursuant to Art. 499§1 of the Commercial Companies Code. At the same time, the Issuer informs that pursuant to Art. 514§1 and art. 516§6 in connection with joke. 516§1 and 5 and article. 500§2¹ of the Code of Commercial Companies: 1. The Merger Plan will not be examined by a court expert; 2. The Merger Plan will not be published in Monitor Sądowy i Gospodarczy, but together with attachments it will be made available to the public free of charge on the websites of the merging Companies. 3. as a result of the merger, the shares of the Acquiring Company will not be issued to the shareholders of the Acquired Companies and the share capital of the Acquiring Company will not be increased, and no change in the statute of the Acquiring Company in connection with the merger is envisaged. For these reasons, the Merger Plan does not contain the elements indicated in Art. 499 §1 point 2 - 4 of the Commercial Companies Code; 4. due to the fact that the Acquiring Company is a public company and, in accordance with the provisions on public offering and conditions for introducing financial instruments to an organized trading system and on public companies, publishes and makes available to shareholders periodic financial statements, the Acquiring Company did not prepare a statement containing information on the state of accountant, in accordance with art. 499§4 of the Commercial Companies Code; 5. due to the circumstances referred to in items 3 and 4 above, the documents listed in Art. 499§2 point 2 of the Code of Commercial Companies and in art. 499§2 point 4 of the Code of Commercial Companies - with regard to the Issuer.

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA
(pełna nazwa emitenta)
EFEKTHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-323Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opolska12
(ulica)(numer)
012 420 33 30012 420 33 44
(telefon)(fax)
korporacja@efektsa.plwww.efektsa.pl
(e-mail)(www)
6760077402001413856
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-26Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk