• Odbierz prezent
EFEKT: Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Korporacji Gospodarczej „EFEKT” S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółkami zależnymi EFEKT-HOTELE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz ”LIDER HOTEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
EFEKT
Temat
Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Korporacji Gospodarczej „EFEKT” S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółkami zależnymi EFEKT-HOTELE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz ”LIDER HOTEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 504§1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Korporacji Gospodarczej „EFEKT” S.A. zawiadamia Akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia: KORPORACJA GOSPODARCZA „EFEKT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Opolskiej 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403, której dokumentacja przechowywana jest w Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków wysokość kapitału zakładowego (w pełni pokrytego): 4.995.450,00. Identyfikator NIP: 6760077402 REGON 1413856 (jako spółka przejmująca – dalej: „EFEKT” lub „Spółka Przejmująca”) ze spółkami zależnymi:
spółką pod firmą: EFEKT-HOTELE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ul. 31-323 Kraków, Opolska 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291697, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, wysokość kapitału zakładowego 24.000.000 zł NIP: 9451877649, Regon: 357043464 - (dalej: „Spółka przejmowana 1"), działając w tym zakresie w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt l) k.s.h, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie)
spółką pod firmą: : ”LIDER HOTEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. 31-323 Kraków, Opolska 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244810, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, wysokość kapitału zakładowego 26.800.000 zł NIP: 9452045402, Regon: 120134130- (dalej: „Spółka przejmowana 2"), działając w tym zakresie w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt l) k.s.h, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej 2 na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie)

W związku z powyższym Zarząd Korporacji Gospodarczej „EFEKT” S.A. informuje, że: 1. Łączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą - połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492§1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowe zasady łączenia określone zostały w „Planie Połączenie Spółek: Korporacja Gospodarcza „EFEKT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (jako spółka przejmująca) : EFEKT-HOTELE S.A. z siedzibą w Krakowie oraz ”LIDER HOTEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (jako spółka przejmowana)”, sporządzonym w dniu 26 maja 2022 r. (dalej: Plan Połączenia). 2. Planu Połączenia nie ogłoszono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ponieważ, zgodnie z art. 500§2¹ Kodeksu spółek handlowych, został on w dniu 26 maja 2022 r. bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: http://www.efektsa.pl/plan-polaczenia-spolek.html?1_8 oraz na stronach internetowych Spółek przejmowanych http://www.krakowexpress.pl/upload/home/big/planpolaczenia2022.pdf. oraz planpolaczenia2022.pdf (premierkrakowhotel.pl).
Plan Połączenia opublikowany również został w raporcie bieżącym nr 14/2022 z dnia 26 maja 2022 r. 3. Zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia, Zarząd Spółki może sporządzić sprawozdanie uzasadniające połączenie na podstawie art. 501 Kodeksu spółek handlowych 4. Akcjonariusze mogą zapoznawać się z dokumentami określonymi w art. 505§1 Kodeksu spółek handlowych (z wyłączeniem projektu zmian Statutu Spółki, opinii biegłego z badania planu połączenia oraz oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmującej, które nie były sporządzone zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia) w siedzibie Korporacji Gospodarczej „EFEKT” S.A. przy ul. Opolskiej 12 w miejscowości Kraków oraz na stronie internetowej Korporacji Gospodarczej „EFEKT” S.A. (www.”efektsa”.pl) nieprzerwanie od dnia 26 maja 2022 r. do dnia powzięcia uchwały łączeniowej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

First notification of the Shareholders of the intention to merge the Korporacja Gospodarcza "EFEKT" S.A. based in Kraków with subsidiaries EFEKT-HOTELE Spółka Akcyjna based in Kraków and "LIDER HOTEL" limited liability company based in Kraków.
Acting pursuant to Art. 504 §1 of the Commercial Companies Code. The Management Board of Korporacja Gospodarcza "EFEKT" S.A. notifies the Company's Shareholders of the intention to merge: KORPORACJA GOSPODARCZA "EFEKT" Spółka Akcyjna with its registered office in Kraków at ul. Opolska 12, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under the number KRS 0000115403, the documentation of which is kept at the District Court for Kraków-Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register, Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, share capital (fully covered): 4,995,450.00 NIP ID: 6760077402 REGON 1413856 (as the acquiring company - hereinafter: "EFEKT" or " Acquiring Company ") with subsidiaries: EFEKT-HOTELE Spółka Akcyjna based in Kraków and "LIDER HOTEL" limited liability company based in Kraków.
In connection with the above, the Management Board of the Economic Corporation "EFEKT" S.A. informs that: 1. The merger will take place by transferring all the assets of the Acquired Company to the Acquiring Company - merger by acquisition in accordance with Art. 492§1 point 1 of the Commercial Companies Code. The detailed rules of merger are set out in the "Merger Plan of the Companies: Korporacja Gospodarcza" EFEKT "Spółka Akcyjna with its registered office in Krakow (as the acquiring company): EFEKT-HOTELE S.A. with its seat in Krakow and "LIDER HOTEL" Limited Liability Company with its seat in Krakow (as the acquired company) ", drawn up on May 26, 2022 (hereinafter: the Merger Plan). 2. The Merger Plan was not announced in the Court and Economic Monitor because, pursuant to Art. 500§2¹ of the Commercial Companies Code, it was made available on May 26, 2022 free of charge on the website of the Acquiring Company at the following address: http://www.efektsa.pl/plan-polaczenia-spolek.html?1_8 and on the websites of the Companies taken over http://www.krakowexpress.pl/upload/home/big/planpolaczenia2022.pdf. and planconnection2022.pdf (premierkrakowhotel.pl). The Merger Plan was also published in the current report No. 14/2022 of May 26, 2022. 3. Pursuant to the provisions of the Merger Plan, the Management Board of the Company may prepare a report justifying the merger pursuant to Art. 501 of the Commercial Companies Code. 4. Shareholders may familiarize themselves with the documents specified in Art. 505 §1 of the Commercial Companies Code (excluding draft amendments to the Articles of Association, expert opinion on the merger plan audit and statements on the accounting status of the Acquiring Company, which were not prepared in accordance with the provisions of the Merger Plan) at the registered office of the "EFEKT" S.A. Economic Corporation. at ul. Opolska 12 in the city of Krakow and on the website of the Economic Corporation "EFEKT" S.A. (www. "Efektsa" .pl) continuously from May 26, 2022 to the date of adopting the merger resolution.

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA
(pełna nazwa emitenta)
EFEKTHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-323Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opolska12
(ulica)(numer)
012 420 33 30012 420 33 44
(telefon)(fax)
korporacja@efektsa.plwww.efektsa.pl
(e-mail)(www)
6760077402001413856
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-26Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk